Search form

Jon 15

E Iesu e here nei u roein gerep u niga

1Be Iesu e ranga lelina me poiena, “Alia u roein gerep hamana, ne Tamar e here nei a katun terena kuin gerep. 2Hena, a katun e roron ngats ba nena u hikalanin gerep hoboto te ma huari. Na nonei e kato hagogoso sil hase nei a hikalan te huana te go hua hapara lel uen. U katun te hamana uar i tar e hereri u hikalan te huar, nu katun te ma hamana uari i tar e hereri u hikalan te ma huari. 3Alimiu e here talemi a hikalan te gogosona, taraha alimiu e hengo hanigemiu u ranga i tar. 4Alimiu go ka gono memo lia ba lia te ka gono has mera golimiu. A hikalan e ma antunan hua pepeisa nei. Nonei e ga rokoto noa hasia i tuanreina u roei ba te toan huana. Ne kato has uana i iesana i tamilimiu. Alimiu e ma antunan katoemi ta markato ta niga te go ma ka gono mena milimiu alia. 5“Alia u roei na limiu u hikalan. Te rokotona a hikalan turu roei ba te ka mena a nitoatoa i tanen, ba nonei te toan hua haparana. Ne kato has uana i iesana i tamilimiu. Te ka gono memia limiu alia ba lia te ka gono has mera golimiu, ba limiu te toan kato hanigemiu a man ka te ngilena e Sunahan. Kaba te la ba namia limiu alia, ba limiu te ma antunan kato nami ta toa ta ka te ngilena e Sunahan. 6A katun te ma ka gono menei lia e ba nariou romana. Nonei e here nei a hikalanin roei te langona. U hikalan teka e goner ba te lapo ba naria turu tula ba te atsina. 7Te ka gono memia limiu alia na te hengo hanige mia limiu u ranga i tar, ba limiu te lue mou romana ta ka te singo sile mou limiu. 8Poata te katoe mia limiu a markato a niga ba te soloseiemiu e Tamar, ba limiu te haruto has namiu alimiu u katunun tsitsilo hamana i tar. 9Alia e ngil koru rago limiu te mar ngil koru has mena nei e Tamar alia. Na limiu go ka gono has memo lia ba lia te ngil koru noa has rago limiu. 10Te hengo hanige mia limiu u ranga i tar ba lia te ngil koru noa has rago limiu, te mar ngil mena nei e Tamar alia, taraha alia e hengo hanige iegu u ranga i tanen. 11“Alia e hatei ragu lei limiu u ranga teka ba limiu te tatei sasala uamiu te mar sasala has uagu lia, ba te sasala nitoamiu. 12Alia e hatei rago limiu: alimiu go hiangilngil uam te mar ngil has mera gilia alimiu. 13Te mate silena a toa katun a ma tsomi i tanen, nonei e haruto nena nonei e ngil soku koru ranen. E moa noa has tu ngil te ga antunaia turu mar ngil teka. 14Na te hengo hanige mia limiu u ranga i tar, alimiu a ma tsomi i tar. 15Alia e ma ngö lel ragi limiu u katunun kui, taraha a katunun kui e ma atei sile nei a ka te katoena a katunun hakui i tanen. Kaba alia e ngö tala ragi limiu a ma tsomi i tar, taraha alia u hatei hakapa rilimiu u ranga hoboto te hatei e Tamar alia. 16Alimiu u ma hopu kap namoi lia te go pan u lia i tamilimiu. E moa. Alia u hopu kap rio limiu te go kukute mena milimiu alia. Na lia e hala tala mera goi limiu te go na kato mena milimiu u ngil tere Sunahan. Ba limiu te ma tapusun katoe moien. Ne Tamar e hala ranoi limiu a man ka te singo sile moa limiu i tanen te ka uami limiu i tar. 17Na lia e hatei lel rago limiu: alimiu go hiangilngil iam.”

A barebanar i puta e raharaha rariou romana limiu

18E Iesu e ranga lel me poiena, “Poata te raharaha raroa romana a barebana te ka mer u hakatsina i puta alimiu, ba limiu te hakats pouts namiu ti raharaha mam menien lia. 19Sanena te go ka memia limiu u hakatsina i puta, a barebana te ka mer u hakatsina i puta sane ngil rario limiu. Kaba e moa tala. Nori e ma ngil raroi limiu, taraha alia u hopu kap rio limiu te go halhal uam limiu i taren. Na nori e raharaha tala rario limiu, taraha alimiu e ma katun uami i taren. 20Alimiu go hakats pouts niam u ranga te hala ragu lei lia alimiu: a katunun kui e ma pan nanei a tsunono i tanen. Nori u katun ti kato homia i tar e kato homi has rariou romana limiu. Nu katun te hengo hanige ier u ranga i tar e hengo haniga has rario limiu. 21Nori e katoe riou romana a man ka teka i tamilimiu, taraha alimiu u katun i tar. Nori e katoe roen, taraha nori e ma atei sileri e Sunahan te haleie molia. 22Sanena alia tu ma la mei ba te ma hatei ragien u ranga i tar, sane moa ta katun te ga poei, ‘Nori e kato homir.’ Kaba alia u la hamanama me mi hatei ragien u ranga i tar, na nori e moa tala te gi tatei hamous menien u markato u omi i taren. 23A katun te omie nolia e omi hasena e Tamar. 24Alia u kato a man mirakul i mataren, a man mirakul te mamala katoei ta tan ta katun. Sanena alia tu ma katoei a man mirakul teka, sane moa ta katun te ga poei, ‘Nori e kato homir.’ Kaba nori i tara hakapi a man toukui i tar, na nori e omi noa hase rio lia ne Tamar has. 25Nori e mar kato uar teka ba te kato hamaner u ranga ti koloto nia turu Buk u Goagono i taren te poiena, ‘Alia u ma katoi ta ka ta omi, kaba nori i omi noa haseio lia.’ 26“Kaba lia e na hala mena gumei romana a katunun hitaguhu i tamilimiu, ba nonei te mi hatei nano lia. Nonei u Namnamei te ranga hamanana, u Namnamei tere Tamar, na e la nama romana tere Tamar. 27Na limiu has te hatei namou romana lia, taraha alimiu tu ka gono meio lia tu tanian kui mamia lia ba te noana i romana.”