Search form

Jon 16

1Be Iesu e ranga noana me poiena, “Alia e hatei ragu lei limiu u ranga teka, taraha alimiu e namos hapolase molia te butuna romana a poata a omi. 2Nori e hapiu ba raroi romana limiu u luman lotu, na nori e kato hamate has rariou a palai i tamilimiu ba te poier, ‘Alam u kato bei e Sunahan a ka teka.’ 3Nori e katoe riou romana a man ka man omi teka, taraha nori e ma atei sile roi lia ne Tamar has. 4Alia e hatei ragi limiu a man ka teka i romana, na tara poata te butu hamana noen romana, ba limiu te hakats namou u ranga tu hala mam rilia alimiu.”

A toukui turu Namnamei u Goagono

Be Iesu e poiena, “Alia u ma hatei rilimiu a man ka teka i mam, taraha alia u ka gono meriu limiu. 5Na lia e la pouts uagou tere Tamagulia, nonei te haleie molia. Kaba alimiu e ma rangatse moi lia, ‘Ime te la uamu lö?’ 6E moa. Alimiu e tatagi koru noa has nemiu te hala mena gulei lia u ranga teka. 7Kaba alia e hatei hamana rago limiu, e nigana i tamilimiu te la pouts uagu lia. Te ma la goi lia, a katunun hitaguhu e ma tatei la uana mei romana i tamilimiu. Kaba te la pouts uagou lia, ba lia te toan hala negu men romana i tamilimiu. 8Na poata te la namen romana, ba nonei te mi haruto ranei a barebana te ka mer u hakatsina i puta a mouna a markato a omi, na mouna a markato a niga, nu mouna u kot tere Sunahan. 9Nori e hahamana nario lia, na ka teka a mouna a markato a omi. 10Na lia e la pouts uagou tere Tamar, ba limiu te ma tara lele moi lia. A ka teka e haruto nena alia a mouna a markato a niga nu ranga i tar e manana. 11Ne Sunahan e tsimou ranou romana a barebanar i puta, taraha nonei e hopu kap hakapein a nihahuna tara katun te panna tara han i puta teka, nonei e Satan. 12“U ranga u para te ka noana, kaba alimiu e ma antunan lu noa namien. 13Kaba poata te la nama u Namnamei u Goagono, nonei te ranga hamana nou romana, na nonei te mi haruto ranoi limiu a mamana ka te manana. Taraha, nonei e ma la mena mei romana a ranganen. E moa. Nonei e hatei nanou romana u ranga te hengoe nen tere Tamar. Na nonei u Namnamei u Goagono e hatei ranoi romana limiu a man ka te butu nou romana i murimuri. 14Nonei e hapane nou romana lia, taraha nonei e haruto ranoi limiu a man ka i tar. 15A mamana ka hoboto te teiena e Tamar e tei hase gulia. Nonei te poe begu lei lia, ‘Nonei e haruto ranoi limiu a man ka i tar.’”

A nitoku na nisasala

16Be Iesu e ranga lelina me poiena, “A tsitabubu ba limiu te ma tare moi lia. Na tsitabubu lel ba limiu te tara poutse molia.” 17Ba palabir u katunun tsitsilo i tanen e hiararangar me poier, “Ime te mouna uana u ranga teka? Nonei e poie lala, ‘A tsitabubu ba limiu te ma tare moi lia, na tsitabubu lel ba limiu te tara poutse molia.’ Na nonei e poe hase lala, ‘Alia e la pouts uagou tere Tamar.’ 18Ime te mouna uana u ranga te poe lalen, ‘A tsitabubu’? Ara e ma atei sile rei a ka te ranga nanen.” 19E Iesu e atei sil nori i ngilin rangatsen, ba nonei e poiena i taren, “Alimiu e hiarangarangata namiu ime te mouna uana u ranga te hagou ranga nagu lalia? 20U mana koru alia e ranga hamana mera golimiu, alimiu e tabe mou, kaba a barebana te ka mer u hakatsina i puta e sasala riou. Alimiu e tatagi mam mou, na limiu e na sasala moto mou romana. 21Poata te katsin pose iena a tahol a pien, nonei e kamitsina, taraha a tou posa i tanen e sukusukuna. Kaba poata te butu hakapana a pien, nonei a tahol e solopalena u kamits, taraha nonei e sasala miena te posa hakapa mena lale ien a pien. 22Ne kato has uana i iesana i tamilimiu. Alimiu e tatagi has mou, kaba alia e tara pouts ragou romana limiu. Ba limiu te toan sasala koru mou, ne moa ta katun te ga tatei lu ban a nisasala i tamilimiu. 23“Nonei tara poata te la nama, alimiu e ma rangarangata lele moi romana lia. U mana koru alia e ranga hamana mera golimiu, alimiu go singo sile iam ta ka tere Tamar te katun uam limiu i tar, ba nonei te hala rano ien limiu. 24I manasa na te noana i romana alimiu u ma singo silemi ta ka tere Tamar te katun uam limiu i tar. Singo tala iam, ba limiu te lue moen romana, ba limiu te toan sasala nitoa mou.”

E Iesu e hakarasa hakapi a markatona i puta

25Be Iesu e ranga noana me poiena, “Alia e haharoei tun gula i tamilimiu. Kaba i murimuri alia e ma tatei haharoei lelgi. E moa. Alia e ranga halesala tun nagou e Tamar. 26Nonei tara poata, alimiu e singo uamou romana tere Sunahan te katun uam limiu i tar. Alimiu e ma ngil lele moi te go singo beme rilia alimiu tere Tamar. 27Taraha, e Tamar e ngil has rano limiu. Nonei e ngil mera nei limiu alimiu e ngil hase molia na limiu e hamana hasemiu tu la uama lia i tanen. 28Alia u la ba nema e Tamar me la uaguma i puta teka. Na lia e la ba pouts tala nagou a han i puta ba te la pouts uagu tere Tamar.” 29Bu katunun tsitsilo i tanen e poier, “Alö e ranga halesala talam ba te ma haharoei lelmi. 30Alam e atei talam alö e atei silem a mamana ka hoboto. Alö e atei silem a ka te ngilin rangata nemu lam, na lam e ma ngilin rangata lel nami lö ta ka. Ba lam te hamanem tu la uama lö tere Sunahan.” 31Be Iesu e hohou rangatana me poiena i taren, “Alimiu e hamana haniga talamiu? 32A tsitabubu patu ba limiu hoboto te bus kalakala pouts uamou turu han i tamilimiu ba lia te ka pepeisa gou. Kaba alia e ma ka pepeisa koru goi, taraha e Tamar e ka gono meno lia. 33Alia e mar ranga uagula teka i tamilimiu ba torimilimiu te tatei gegahana, taraha alimiu e hamane molia. E manana, a markatona i puta teka e habutse nou romana u kamits i tamilimiu, kaba alimiu go ongolo noa has iam, taraha alia u karasa hakapi a markatona i puta.”