Search form

Jon 17:25

25O Tamagulia, alö e matskö korum. Na barebanana tara markatona i puta e ma atei sile roi lö. Kaba alia e atei sile golö. Na nori u katun i tar teka e atei siler tu hala mena mei lö alia.