Search form

Jon 17:5

5O Tamagulia, alö go hala tale moi lia a nikapan i rehimulö tu ka mei lia i mam te butuia a han i puta.