Search form

Jon 18

Nori i pile kapin e Iesu

(Matiu 26:47-56, Mak 14:43-50, Luk 22:47-53)

1E Iesu e singo hakapa u tara Tsunono ba te la merena u katunun tsitsilo i tanen i hapalana a tsi ramun olo i Kitron, ba nori te la uar tara kuin olip. 2E Judas, a katun te ga harutein e Iesu turu katun ti omien, e atei sil te kana a makum teka, taraha e Iesu e roron hagum gono mer u katunun tsitsilo i tanen tara makum teka. 3Be Judas e lu rena u soldia nu katunun taratarakap tara Luman Lotu Pan ti hala rema u pris pan nu Parisi, ba nonei e peigi mera neien tara makum te kaia e Iesu. Na nori i la mei a lam nu bito na man kan hiatatung. 4E Iesu e atei sil a man ka hoboto te ga butuia i tanen. Ba poata ti tukuia a pal katun teka, be Iesu e tatago rena men me poiena, “Alimiu e sakiemiu esi?” 5Ba nori e poier, “E Iesu ni Nasaret.” Be Iesu e poiena, “Alia e Iesu.” 6Poata te poien, “Alia e Iesu,” be Judas nu katun ti ka gono meien e tatulan hatoumurir ba te tsiar i puta. 7Be Iesu e rangata lelina, “Alimiu e sakiemiu esi?” Ba nori e poier, “E Iesu ni Nasaret.” 8Be Iesu e poiena, “Alia e hatei hakapa ragu lolimiu alia nonei e Iesu. Te sakie milimiu alia, ba limiu te hala ba ramiu a palabir u katun teka.” 9Nonei e ranga u teka te go kato hamana menien u ranga te hagou ranga nen te poien, “O Tamagulia, alia u ma hapolasei ta toa ta katun tu hale mei lö alia.” 10Be Saimon Pita e lousena u kilatan hiatatung i tanen me ngats sukena a katunun kui tara tsunono pan turu pris me ngats sekilena a talinganen tara pal matou. A solona katun teka e Malkus. 11Be Iesu e poiena tere Pita, “Alö go hasogo poutsi u kilatan hiatatung. Nonei a kamits teka te hopu kap bei e Tamar alia. Alia e ma tatei ramagi.”

E Iesu e kaia tere Anas

12-13Ba kepten tara ami nu soldia i tanen nu katunun taratarakap tara Luman Lotu Pan e pile kap ner e Iesu me kits naren, ba nori e piou mam narien tere Anas. E Anas nonei e tamana a tahol tere Kaiapas, a tsunono pan turu pris turu hiningal teka. 14Nonei e Kaiapas te ranga mei a pal kapan turu Jiu me poiena, “E nigana te mate sil mena nei a toa puku a katun a barebana hoboto.”

E Pita e holisin te go atei sil menien e Iesu

(Matiu 26:69-70, Mak 14:66-68, Luk 22:55-57)

15Be Saimon Pita na lia u kukutieto e Iesu. Ba lia e la gono miegu e Iesu tara pal porina luma tara tsunono pan turu pris, taraha a tsunono teka e atei sileio lia. 16Kaba e Pita e na kaia i ielesala i rehina tamana tara ololo. Ba lia e la poutsugu me ranga gono megu a tahol te pepeito kapin a tamana tara ololo ba te hatasuegu e Pita i iahana ololo i pal porina luma. 17Ba nonei a tahol e poiena tere Pita, “Alö has a katunun tsitsilo tere Iesu, boka?” Be Pita e poiena, “E moa.” 18U katunun kui nu katunun pepeitokap i hats u tula, taraha a han e hamuri. Ba nori e tuol hahiser u tula ba te meimeir. Be Pita e ka gono mera nen ba te meimei hasina.

A tsunono pan turu pris e rangrangati e Iesu

(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Luk 22:66-71)

19Ba tsunono pan turu pris e rangrangatse nei e Iesu u katunun tsitsilo i tanen na mar hihatuts i tanen. 20Be Iesu e poiena i tanen, “Alia u roron rangaia i matana barebana. Na lia u roron hihatutsia turu luman lotu u tetenei na tara Luman Lotu Pan, a man makum ti roron gono hobotoia u Jiu. Na lia u ma raranga hamousi. 21Aha te rangrangata sile milö alia? Alö go rangater u katun ti hengoio lia. Nori e atei siler a man ranga tu hatei rien lia.” 22Poata te ranga nia e Iesu a ka teka, ba toa katunun pepeitokap te tuolia i sukusuku e tapale nen me poiena, “Alö go ma ranga uai teka tara tsunono pan turu pris!” 23Be Iesu e poiena i tanen, “Te ranga homi gula lia, ba lö te hatei nem u ranga te omi lala. Kaba te ranga haniga gula lia, alö e moa te go tapala menoi lia.” 24E Iesu e ka noa mei a kits, be Anas e hala mena neien tere Kaiapas, a tsunono pan turu pris.

E Pita e holis lelin e Iesu

(Matiu 26:71-75, Mak 14:69-72, Luk 22:58-62)

25E Pita e meimei noaia turu tula, ba barebana e poier i tanen, “Alö has a toa katunun tsitsilo tere Iesu, boka?” Be Pita e holisina me poiena, “E moa!” 26Ba toa katunun kui tara tsunono pan turu pris, a tou sungutuna a katun te ngats sekilema e Pita a talinganen, e poiena tere Pita, “Alia e poiegu alia e tara ragu molimiu mere Iesu tara kuin olip.” 27Be Pita e holis lelina me poiena, “E moa!” Ba keriau a tson e toan kekeretsköna.

E Iesu e kaia tere Pailat

(Matiu 27:1-2,11-14, Mak 15:1-5, Luk 23:1-5)

28Tara lunlan koru ba nori e la ba ner a luma tere Kaiapas me piou naria e Iesu tara luma tere Pailat a Gamman. Bu Jiu e ma la soku uari i iahana luma, taraha u lo i taren e poei a katun te tasuna i iahana luma tara katun halhal turu Jiu e ma tatei noue nei a kannou turu Paska turu Jiu. 29Be Pailat e lakasa uana i taren me poiena, “Alimiu e kot memi a katun teka aha?” 30Ba nori e poier i tanen, “Sanena a katun teka te ma kato homii, alam sane ma tatei piou namien i tamulö.” 31Be Pailat e poiena i taren, “Alimiu go lue men ba te kot memen turu lo peisa i tamilimiu.” Bu Jiu e poier, “Alam e ma tatei kato hamatiemi a katun.” 32A ka teka e kato hamanei u ranga tere Iesu te ranga mam nen nori e na hakutie rien romana tara koruse, taraha u Rom peisa te tatei mar kato uar teka. 33Be Pailat e tasu poutsuna i iahana luma me ngöena e Iesu me poiena i tanen, “Alö a King turu Jiu?” 34Be Iesu e rangatana me poiena, “Alö peisa te hakats nem a ka teka, tsi alö toum u hengo nien tara tana katun?” 35Be Pailat e poiena, “Alia e ma Jiugi! A hun katun noa has i tamulö nu pris pan i taren te piou naria lö i tar. Saha ka a omi tu kato lö?” 36Be Iesu e poiena, “Alia a toa king, kaba alia u ma butun king uai i puta teka. Sanena te go king u lia i puta teka, u katun i tar sane hiatatung sile rio lia ba pal kapan turu Jiu te ma tatei pile kap naroi lia. Kaba alia u ma butun king uai i puta teka.” 37Be Pailat e poiena i tanen, “Kaba alö a king noa has, boka?” Be Iesu e poiena, “Aa, nonei a ka ti posa silei lia. Alia u tuhana sileia i puta te go hatei meri lia a barebana u Mana. U katun hoboto te ngiler u Mana e hengo hanige rio lia.” 38Be Pailat e poiena i tanen, “Aha nonei u Mana?”

Nori i rangein te ga mate u e Iesu

(Matiu 27:15-31, Mak 15:6-20, Luk 23:13-25)

E Pailat e ranga hakapa me lakasa pouts uana turu Jiu me poiena i taren, “Alia e ma sabiegi ta ka ta omi tara katun teka. 39Tara mamana hiningal alimiu u roron rangata sile milia te go hapurese meni lia a toa karabus i tamilimiu tara poata tara kannou turu Paska teka. Alimiu e ngil hasemiu te go hapurese pouts meni lia nonei a King turu Jiu?” 40Ba nori e ku hapanir me poier, “E moa te gi hapurese meni a katun teka! Alö go hapurese e Barabas!” E Barabas nonei a katun te roron atungir u katun ba te kopuna.