Search form

Jon 18:1

Nori i pile kapin e Iesu

(Matiu 26:47-56, Mak 14:43-50, Luk 22:47-53)

1E Iesu e singo hakapa u tara Tsunono ba te la merena u katunun tsitsilo i tanen i hapalana a tsi ramun olo i Kitron, ba nori te la uar tara kuin olip.