Search form

Jon 18:15

E Pita e holisin te go atei sil menien e Iesu

(Matiu 26:69-70, Mak 14:66-68, Luk 22:55-57)

15Be Saimon Pita na lia u kukutieto e Iesu. Ba lia e la gono miegu e Iesu tara pal porina luma tara tsunono pan turu pris, taraha a tsunono teka e atei sileio lia.