Search form

Jon 18:19

A tsunono pan turu pris e rangrangati e Iesu

(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Luk 22:66-71)

19Ba tsunono pan turu pris e rangrangatse nei e Iesu u katunun tsitsilo i tanen na mar hihatuts i tanen.