Search form

Jon 19

1Be Pailat e luena e Iesu me halahus nanen. 2Bu soldia e hil haperperere ier a kolits a hihitoka, ba nori e hake rien i bakunen me hasoge rien u hasobu a holnen te la sei. 3Nori i katon hahakos tunia tere Iesu ba te kato here narien a king. Ba nori e la uar i rehinen me poier, “Solosei iam a King turu Jiu,” ba nori e tapale rien a limaren. 4Be Pailat e lakasana i ielesala me poiena tara barebana, “Ruto iam! Alia e lu halakasa mena gien i tamilimiu ba limiu te atei silemiu alia e ma sabiegi ta ka ta omi i tanen.” 5Be Iesu e lakasana i ielesala, e hasogena u hata u hihitoka nu hasobu a holnen te la sei. Be Pailat e poiena i taren, “Ruto iam! Nonei a katun teka!” 6Poata ti tareia u pris pan nu polis e Iesu ba nori e ku hapanir me poier, “Tapala namia tara koruse! Tapala namia tara koruse!” Be Pailat e poiena i taren, “Alimiu peisa te go lue men ba limiu te na tapala namien tara koruse. Alia e ma sabiegi ta ka ta omi i tanen.” 7Bu Jiu e ranga palis uar i tanen, “Alam e ka mem a toa lo te poiena nonei e ga mate noa lasi, taraha nonei e poei nonei a Pien Tson tere Sunahan.” 8Poata te hengoeia e Pailat a ka teka, ba nonei e matout koruna. 9Ba nonei e tasu pouts uana i luma tara gamman me poiena tere Iesu, “Ime tu la malö?” Kaba e Iesu e ma palisei u ranga i tanen. 10Be Pailat e poiena i tanen, “A neha te ma ranga memi lö i tar? Alö e atei silem alia e ka megu a nikapan te go hapurese meni lia alö na nikapan has te go hatapala meni lia alö tara koruse.” 11Be Iesu e ranga palis uana i tanen me poiena, “Sanena e Sunahan te ma halei lö ta nikapan, alö sane moa hasem ta nitagala te go pita-puta meni lö alia. Kaba a katun te hapile nala loa lia i limamulö, a markato a omi i tanen e pan bala nena a markato a omi i tamulö.” 12Poata te hengoeia e Pailat a ka teka ba nonei e ngil koru talena te ga hapurese menien e Iesu ba te lana. Bu Jiu e kur me poier, “Te hapurese moa lö a katun teka ba te lana, alö e ma hahikapien lel uamoi tara Gamman Pan e Sisa! A katun te poiena nonei a king e paköena e Sisa.” 13Be Pailat e hengoena u ranga teka me lu halakasa mena nei e Iesu i ielesala me gumna turu gumgum tara tson hahamou turu ranga tara makum ti ngöei a Pulo Simel. Turu Ha-Hibru i ngö ien Gabata. 14Nonei a pal soasa teka turu lan te gi hamatsköe ien a man ka turu Paska turu Jiu. Be Pailat e poiena turu Jiu, “Nonei a king i tamilimiu teka!” 15Ba nori e ku lelir me poier, “Atung hamate iam! Atung hamate iam! Tapala namia tara koruse!” Be Pailat e rangata ranen, “Alimiu e ngilemiu alia e go hatapala nia a king i tamilimiu tara koruse?” Bu pris pan i ranga palisito me poier, “Alam e moa ta tana ta king. E Sisa lasi a toa!” 16Be Pailat e hapile rane ien e Iesu te gi tapala menien tara koruse.

E Iesu i tapala nia tara koruse

(Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43)

17Ba nori e luer e Iesu, ba nonei e soata peise iena a koruse i tanen me la ba nena a taun me la uana tara makum ti ngöei Lakö turu Baku. Turu Ha-Hibru i ngöe ien Golgota. 18A makum teka nonei ti tapala nien tara koruse, ba nori e tapala has ner a tana elasolana katun tara tana huol a koruse, tabi i hapala na tabi i hapala, be Iesu te kana i hagus. 19Be Pailat e hakoloto nena a toa bun ranga me hake rien tara koruse. Na bun ranga teka e poei, “Iesu ni Nasaret, a King turu Jiu.” 20U Jiu u para ti rit u ranga teka, taraha a makum ti tapala nia e Iesu tara koruse e ma lehana bani a taun. A bun ranga teka i koloto nia turu topisa u mar ranga: Ha-Hibru na Ha-Latin na Ha-Grik. 21Bu pris pan turu Jiu e poier tere Pailat, “Alö e moa te go mar hakoloto menien teka: ‘A King turu Jiu.’ E moa. Alö go mar hakoloto menien: ‘A katun teka e poei, Alia a King turu Jiu.’” 22Be Pailat e ranga palisito me poiena, “U ranga te hakoloto nagu lalia i koloto hakapein.” 23I murina poata ti tapala hakapa nia u soldia e Iesu tara koruse, ba nori e luer a man hasobu i tanen me molamole ieren tara tohats a makum, a toa soldianen ne na makum. Nori i lu hasi u hasobu u ngahangaha i tanen te moa ta samap i tanen. Nonei a toa makum a ohots. 24Bu soldia e hiararangar me poier, “Ara gi ma kis kakate ien. Ara gi pilei satu sil tune ien ba ra te tare rou esi te lue noen.” A ka teka e butu sil te ga mana u u ranga turu Buk u Goagono te poiena:

“Nori i molei a peisaren a man hasobu i tar.

Ba nori e pilei satu siler esi te ga lu u hasobu u ngahangaha i tar.”

Bu soldia i mar kato mena teien teka. 25E tsinana e Iesu e tuol hasukusukuia i rehina koruse tere Iesu, ne toulana e tsinanen has, ne Maria nonei a tahol tere Klopas, ne Maria Matalina. Nori a pal tohaliou reka i ka hoboto. 26Be Iesu e tarena e tsinanen na lia a katunun tsitsilo te ngil korue ien alam u tuol hobotoia i rehinen. Be Iesu e poiena tere tsinanen, “Nonei a katunun tsitsilo teka a pien i tamulö.” 27Ba nonei e poiena i tar, “E tsinamulö teka.” Na tara poata teka ba lia e lu menagi e Maria tara luma i tar te go na ka nitoa ien.

E Iesu e mate

(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49)

28E Iesu e atei sil a mamana toukui i tanen e kapa. Bu ranga turu Buk u Goagono e butu hamanana te poien, “Alia e makagu.” 29A kan osul te saputi u wain u melil e ka, ba nori e haputuer u magomagolo turu wain u melil me hake rien tara tsi kalan hisop, ba nori e hala mena rien i runguna e Iesu. 30Be Iesu e ousena a wain me poiena, “A toukui hoboto i tar e kapa talana.” Ba nonei e haturu pute iena a bakunen me matena.

U soldia i saki a liklikina e Iesu

31Bu Jiu e rangatser e Pailat te go haniga merien te gi peko merien a man mour u katun ti kuteia turu koruse na te gi lu puta meri a peisaren turu koruse. I kato mei a ka teka taraha nonei u lan te gi hamatskö meien a man ka turu Paska turu Jiu, na nori i raman te gi ka u a tuanreiren turu koruse turu Lan u Goagono turu Jiu i mahö, taraha u lan teka e goagono koru. 32Bu soldia e lar me na pekoer a man mouna toa katun te kute gono mei e Iesu. Na nori i peko hasi a man mouna tabi te kaia i hapala. 33Ba nori e la uarima tere Iesu me tarer e Iesu e mate hakapa, ba nori e ma pekoeri a man mounen. 34Kaba toa soldia e sakei a liklikina e Iesu u saka. Bu rahatsing nu ramun e lakasa boroborona i ielesala. 35Alia e Jon tu tarei a ka teka alia u hatei hakapein u ranga. U ranga i tar e manana, na lia e atei hasegu te mana uana u ranga i tar. E kato uana teka ba limiu te tatei hamanamiu. 36A ka teka e butu ba te kato hamanena u ranga turu Buk u Goagono te poiena, “E moa tu toa tu tsinö i tanen te gi tatei peko romana.” 37Na u tana u ranga turu Buk u Goagono e kato uana, “U katun ti sake ien e tare roen.”

E Iesu i hongia tara kiou

(Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56)

38Poata te kapaia a man ka teka, be Josep a katun tara taun i Arimatia e rangatsena e Pailat te go lu menien u tuanrei tere Iesu. E Josep a toa katunun tsitsilo tere Iesu, kaba nonei e matoutir u Jiu me hamousena a nihamana i tanen. Be Pailat e hanigana, be Josep e lana me na lu ba nena a tuanreina e Iesu. 39E Nikodimas, a katun te la mam u tere Iesu tara bong, nonei e la gono mei e Josep, ba nonei e la mena a potsingina u huol u mar roei ti ngöei u mer na u alos. Nonei i sohala hobotsen na nitiama i tanen e antunaia tara 45 kilo. 40Ba nori a elasolana katun i lueto a tuanreina e Iesu me pits gono merien u labalaba u lamelame te ka mei u potsing teka te soka haniga koru, te mar kato uar u Jiu te kaho mena rien a katun. 41A toa kui te kaia i rehina makum ti kato hamatia e Iesu, na i iahana kui e kaia a kioun mate a tsimus. E moa noa ta toa te gi hongeia tara kiou teka. 42U Lan u Goagono turu Jiu e sukusuku tala, ba nori e honge ria e Iesu i iahana kiou teka, taraha e kaia i sukusuku.