Search form

Jon 2

A hitöl i Kena

1I murina u huol u lan, a toa katun e hitölia tara taun i Kena tara provins i Galili, ne tsinane Iesu e ka has. 2E Iesu nu katunun tsitsilo i tanen i ngö has merai tara hitöl teka. 3Poata ti ua hakapia a barebana u wain, be tsinane Iesu e poiena i tanen, “Nori i moa tu wain.” 4Be Iesu e ranga menen me poiena, “Nonei a ka i tar, e ma ka uanei i tamulö. A poata i tar e ka noana.” 5Be tsinanen e poiena turu katunun kui, “Alimiu go kato iam a man ka te ranga nanen.” 6A tönomo a tabeli e ka, a man kan totobu turu Jiu. U lotu turu Jiu e ka mena a lo te hatei nena te ga mar galus meni a katun a limanen. Tara man toa man tabeli e tatei osuler ba te antunana tara 100 lita tsi a 150 lita tara man toa. 7Be Iesu e poiena turu katunun kui, “Osulemi u tabeli tu ramun.” Ba nori e osul hasaputu hobotser u tabeli. 8Ba nonei e ranga mera nen me poiena, “Kana tale iam ta tsitabubu ba limiu te na hale mien a tson te taratara kap nena a kannou.” Ba nori e lu tala mena rien i tanen. 9-10Ba tson taratarakap tara kannou e torohana talena u ramun ti hagou palis menai turu wain. Nonei e ma atei silei ime te lama u wain teka. Kaba u katunun kui ti osul u ramun nori ti atei. Ba tson taratarakap tara kannou e ngöena a tsonun tölo ba nonei e poiena i tanen, “Palabir u katun hoboto e haua mam ner u wain u niga, nu katun e ua hakaper a para koru, ba nori te toan haua ner u wain te ma niga bala nei. Kaba alö e hamouse mula u wain u niga na i teka puku talasi te toan lu mena mume ien lö i teka!” 11Nonei a mirakul tutun te kato e Iesu na nonei e katoe ien i Kena tara provins i Galili. Na nonei e harutori a barebana te pan uen, bu katunun tsitsilo i tanen e hamana uar i tanen. 12I murina te kapaia a hitöl, be Iesu e la uana i Kapeneam me gamon ke iena a tsi poata a tsi lehana. Be tsinanen nu toulanen nu katunun tsitsilo i tanen e la gono has meren.

E Iesu e la u tara Luman Lotu Pan turu Jiu

(Matiu 21:12-13, Mak 11:15-17, Luk 19:45-46)

13A poata tara kannouna turu Paska turu Jiu e sukusuku, be Iesu e la uana i Jerusalem. 14Nonei e tasuia i iahana makum i rehina Luman Lotu Pan, ba nonei e sabiena u katun ti haholin u bulumakau nu sipsip nu kulu. Na palabi i gumia i rehina a man tebol i taren me paliser a moni. 15Be Iesu e luena a lohiana me kuie neien a kan hisingata, ba nonei e tsuga ba rena u katun teka nu bulumakau nu sipsip na man ka hoboto tara makum i rehina Luman Lotu Pan. Ba nonei e halakopena u tebol turu katunun palpalis moni me tsihasa nena u silva i taren. 16Ba nonei e poiena turu katun ti haholin u kulu, “Lu ba neiam a man ka teka! A luma tere Tamar e ma tatei kato here nami limiu a luman toana!” 17Bu katunun tsitsilo i tanen e hakats pouts ner u ranga turu Buk u Goagono te poe mami, “A torir e matesil koruena a luma tere Sunahan e ga ka haniga nitoa.” 18Ba pal kapan turu Jiu e rangata seier e Iesu me poier, “Ime tu lui malö a nitsunono? Te go ka meia lö a nitsunono tere Sunahan, ba lö te katoem ta mirakul ba te haruto namen!” 19Be Iesu e ranga kopisina, “Bara. Alimiu go kato homi iam a luma tere Sunahan teka ba lia te hatakei poutse goen turu topisa u lan.” 20Ba pal kapan turu Jiu e poier, “Pua! A Luman Lotu Pan teka i hatakei mei u 46 u hiningal! Ime koru te hatakei pouts boroboro halona mena moien lö turu topisa u lan?” 21Kaba e Iesu e rangein a tuanreinen, te here nei a luma tere Sunahan. 22Na i murimuri, te hatakei poutsia e Sunahan e Iesu tara tou mate i tanen, bu katunun tsitsilo i tanen e hakats pouts ner te kato menien u ranga teka. Ba nori e toan hamaner u Buk u Goagono nu ranga tere Iesu.

E Iesu e atei sil rena u katun hoboto

23E Iesu e kaia i Jerusalem tara poata ti kateia u Jiu a kannouna turu Paska i taren. Bu para u katun i tare ten te kato menien u mirakul ba te toan hamane ren. 24Kaba e Iesu e ma hamana talasii i taren, taraha nonei e atei sil u hakats turu katun hoboto. 25Nonei e ma ngili ta katun e ga hateien ime te mar kato uana a torir u katun. Taraha, nonei e atei.