Search form

Jon 2:11

11Nonei a mirakul tutun te kato e Iesu na nonei e katoe ien i Kena tara provins i Galili. Na nonei e harutori a barebana te pan uen, bu katunun tsitsilo i tanen e hamana uar i tanen.