Search form

Jon 2:12

12I murina te kapaia a hitöl, be Iesu e la uana i Kapeneam me gamon ke iena a tsi poata a tsi lehana. Be tsinanen nu toulanen nu katunun tsitsilo i tanen e la gono has meren.