Search form

Jon 2:23

E Iesu e atei sil rena u katun hoboto

23E Iesu e kaia i Jerusalem tara poata ti kateia u Jiu a kannouna turu Paska i taren. Bu para u katun i tare ten te kato menien u mirakul ba te toan hamane ren.