Search form

Jon 20

E Iesu e takei poutsia tara tou mate

(Matiu 28:1-8, Mak 16:1-8, Luk 24:1-12)

1Tara bongbong koru turu lan tutun turu wik, Maria Matalina e la u tara kioun mate ba ka te kuhil noana. Ba nonei e tarena a hatu ti hapili kap nai a kiou i lu bani a matana kiou. 2Ba nonei e pietana tere Saimon Pita na i tar has me poiena i tamulam, “Nori e lous halakase lila e Iesu tara kiou ba lam te ma atei silemi ime te na hake lilen!” 3Ba lam mere Pita e la ba nem a han me la uam tara kiou. 4Alam a elasolana u pieta tun, kaba lia u pieta hatala ban e Pita me na tuku mam gia tara kiou. 5Ba lia e turu putagu me taregu u labalaba u lamelame e ka, kaba lia u ma tasui i iogana. 6-7Be Saimon Pita e la hamurimuri nama i tar me la soku nitoana tara kiou, me tarena u labalaba ti pitsei a tuanreinen te opu nu labalaba ti pits hahis nia i bakuna e Iesu. Kaba e ma opu gono mei u labalaba ti pitsei a tuanreinen. Nonei e tapits noa has ba te opu pepeisana tara tana makum. 8Na lia tu tuku mamia tara kiou u toan tasu has, ba lia e taregu a ka teka me hamanagu. 9Kaba lam u ma atei haniga sil koru noei u ranga turu Buk u Goagono te poiena nonei e ga takei poutsia tara tou mate i tanen. 10Ba lam a elasolana katunun tsitsilo e la poutsum i han.

E Iesu e butuia tere Maria Matalina

(Matiu 28:9-10, Mak 16:9-11)

11E Maria e tuku poutsia tara kiou ba te tuolna i ielesala me tabena. Nonei e tabe noa has ba te turu putana me tara uana i iahana kiou. 12Ba nonei e tarena a elasolana angelo i ka mei u hasobu u hiaka, ba nori e gum ria tara makum te opuia u tuanrei tere Iesu, toa e gumia tara pal baku na tabi e gumia tara pal mou. 13Ba nori e rangatse ren, “A tsi tahol, a neha te tabe sile mulö?” Be Maria e ranga palisina me poiena, “Nori e lu halhale lila a Tsunono i tar, na lia e ma ateigi ime te na hake lilen!” 14E Maria e mar ranga u teka ba nonei e gamon habiritsina me tarena e Iesu te tuolia i sukusuku, kaba nonei e ma atei silei nonei e Iesu. 15Be Iesu e rangatse nen, “A tsi tahol, a neha te tabe sile mulö? Esi te sakie mulö?” E Maria e poei nonei a tson te taratara kapin a kui, ba nonei e poiena i tanen, “A tsi tsunono, tu lu halhale len lö, hatei moi lia ime tu na hake ien lö ba lia te na lue goen.” 16Be Iesu e poiena i tanen, “Maria!” Be Maria e habirits uana i tanen me poiena turu Ha-Hibru, “Rabonai!” U mar ranga teka e poiena, “Tson Hihatuts.” 17Be Iesu e poiena i tanen, “Alö e moa te go pile kap menai lia, taraha alia e ma la noa gulei i iasa tere Tamar. Kaba alö go la tara man hahatoulana i tar, a pal barebana te hamana ria i tar, ba lö te na hatei ramen alia e lagu i iasa tere Tamar ne Tamamilimiu has. Alia e lagu tara Sunahan i tar na Sunahan has i itamilimiu.” 18Be Maria Matalina e la talana me na ranga merena u katunun tsitsilo me poiena, “Alia e tara hakape guma a Tsunono!” Ba nonei e hatei has rate ien nonei u ranga teka te ranga mena meien e Iesu.

E Iesu e butuia turu katunun tsitsilo i tanen

(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Luk 24:36-49)

19Nonei noa has turu lan, alam u katunun tsitsilo u matoutir u Jiu, me piliem u tamana tara luma tu kaia lam. A pitala e tsiruku hakapa nonei turu lan tutun turu wik teka, be Iesu e butuna me tuolna i gusumulam me poiena i tamulam, “Masalohana e tatei ka gono mera nolimiu.” 20Nonei e ranga hakapa ba nonei e haruto ranei lam a man limanen na liklikinen. Ba lam u katunun tsitsilo u sasala koru mieto tu marei meni lam a Tsunono. 21Be Iesu e ranga lelina i tamulam me poiena, “Masalohana e tatei ka gono mera nolimiu. E Tamar e hala mena moi lia i puta ba lia te hala kalakala uas rago limiu.” 22Nonei e mar ranga u teka ba nonei e husa uana i tamulam me poiena i tamulam, “Lu tale iam u Namnamei u Goagono. 23Te lu ba namia limiu u markato u omi turu katun, bu markato u omi teka te tiana. Te ma lu ba namia limiu u markato u omi turu katun, bu markato u omi teka te ma tatei tia has nei.”

E Iesu ne Tomas

24E Tomas, nonei a toa i tamulam turu 12 u katun i ngö hasei “U Puna”, e ma ka gono merai lam poata te lama e Iesu. 25Ba palabir u katunun tsitsilo e hateie ren me poier, “Alam e tara hakape muma a Tsunono.” Be Tomas e poiena i taren, “Te ma tare goi lia u uahil turu nila tara man limanen, na te ma tupa nagoi lia a kabeler tara man makum turu nila, na te ma tupa nagoi lia a limar i liklikinen, e moa te go tatei hamana u lia.” 26I murina te kapaia u toa u wik, ba lam u katunun tsitsilo i tanen e ka lel mia i luma, ne Tomas e ka gono has merio lam. U tamana e pili, kaba e Iesu e tasuma me tuolna i gusumulam me poiena, “Masalohana e tatei ka gono mera nolimiu.” 27Ba nonei e poiena tere Tomas, “Hakeia a kabelemulö teka, ba lö te tara uam tara man limar, ba lö te hasoa nem a limamulö ba te tupa namen i iogana i liklikir. Alö e moa te go hipus menai a nihamana, e moa. Kaba alö go hamana.” 28Be Tomas e ranga palis uana i tanen me poiena, “Alö a Tsunono i tar! Alö a Sunahan i tar!” 29Be Iesu e poiena i tanen, “Alö e hamana mem te tara mena milö alia. E Sunahan e kalala rena u katun ti ma tarei lia kaba e hamana noa hasir.”

A ka ti koloto silei u buk teka

30E Iesu e kato u palair u mirakul u para i matamulam u katunun tsitsilo ti ma kolotoni i iahana u buk teka. 31U ranga teka i kolotoni te go hamana mena milimiu e Iesu nonei e Mesaia a katun te hopu kapin e Sunahan, a Pien Tson tere Sunahan. Na te hamana uami limiu i tanen ba limiu te lu hase mou a nitoatoa i tanen.