Search form

Jon 21:20

E Iesu ne Jon

20Be Pita e tanian la gono mena e Iesu, ba nonei e habiritsina me tare nolia tu kukute merien lia. Alia nonei a katun te ngil korui e Iesu, na lia tu gum hasukusukuia i tanen tara kannou me poiegu, “O Tsunono, esi nonei te haruto nano lö turu katun te paköe rio lö?”