Search form

Jon 21:3

3Be Saimon Pita e poiena i tamulam, “Alia e na hagala talagu.” Ba lam e poiem i tanen, “Alam e la gono has memo lö.” Ba lam e sua talam me na hagala halanim, kaba lam u ma sohe mei ta iena.