Search form

Jon 3

E Iesu ne Nikodimas

1-2A toa katun a solonen e Nikodimas e la uama tere Iesu tara toa bong. Nonei a toa kapan turu Jiu na nonei a pala has turu Parisi. Ba nonei e poiena tere Iesu, “O Tson Hihatuts, alam e atei silem alö u lama tere Sunahan e go mi hatutsir lam. Taraha, e moa ta toa ta katun te go tatei kato a man mirakul te katoe mulö te go ma taguhu menien e Sunahan.” 3Be Iesu e ranga palise nen me poiena, “U mana koru alia e hateie golö, te ma posa lele ria a katun, e ma tatei atei sile nei a man kana tara Nipepeito tere Sunahan.” 4Be Nikodimas e poiena i tanen, “Ime te tatei posa halona lel mena roi a katun te pan hakapa? Nonei e tatei la poutsuna i iahana u ongungon-pien tere tsinanen ba te posa hahuol lele riou?” 5Be Iesu e ranga palis uana i tanen me poiena, “U mana koru alia e hateie golö, te ma pose ria a katun turu ramun na turu namnamei, nonei e ma tatei tasu nei tara Nipepeito tere Sunahan. 6U tuanrei e hatuhanena u tuanrei, nu namnamei e hatuhanena u namnamei. 7Alö go ma asingotoi te hatei mena gulei lia alö, ‘Alimiu gi posa lel riou.’ 8A lomolomo e bahu uana te ngil uanen, ba lö te hengoem te ling uanen. Kaba alö e ma atei silemi te la namen na te la uanen. Ne kato has uana i iesana tara katun te pose ria turu Namnamei.” 9Be Nikodimas e poiena i tanen, “Ime te tatei mar butu halona uana a ka teka?” 10Be Iesu e ranga palisina i tanen me poiena, “Alö a tson hihatuts pan i Israel ba lö te ma atei silemi a ka teka? 11U mana koru alia e hateie golö, alam mera pal barebana i tar e raranga nem a man ka te atei sile mulam na man ka tu ruto hakapi lam, kaba alimiu e rama namiu u raranga i tamulam. 12Alia u hatei rai limiu a man kana i puta. Te ma hamane mia limiu a man ka teka, ba te moa koruna te go tatei hamana uam limiu i tar te go hatei meri lia limiu a man kana i Kolö. 13E moa ta toa ta katun te ga la sei i Kolö. Kaba alia tu butun katunuma u koulma i Kolö. 14E Moses e haka sei u keisan kukutsi turu roei tara latu pinopino. Ba lia tu butun katunuma e haka sei noa has menari romana i iesana. 15E kato uana teka bu katun hoboto te hamana roa i tar e tatei ka meriou romana a nitoatoa te ka nitoana.” 16E Sunahan e tatagi sil koru rema u katun hoboto me hala nenama a toa koru a Pien Tson i tanen. Na katun te hamana uana i tanen e ma tatei tia nei romana kaba e tatei ka menou a nitoatoa te ka nitoana. 17E Sunahan e ma hala sile mei a Pien Tson i tanen i puta te go mi kot sil merien u katun i puta. E moa. Nonei e hala sile meien te go mi taguhu merien u katun. 18A katun te hamana uana tara Pien Tson tere Sunahan e moa tu kot te ga butuia i tanen. Kaba a katun te ma hamana nei e ka noa has mena u kot, taraha nonei e ma hamana uai tara toa koru a Pien Tson tere Sunahan. 19U kot e mar kato uana teka: u ualesala e la uama i puta. Nu ualesala teka e haharoei nena u niateina tara man ka hamana tere Sunahan. Bu katun e ngiler u kuhil me rama ner u ualesala, taraha a markato i taren e omina. 20Taraha, a katun a omi e rama koru nena u ualesala, ba nonei te ma la uana mei turu ualesala, te gi ma haruto menien a markato i tanen. 21Kaba a katun te kato hamatsköna e la uanama turu ualesala, bu ualesala te haruto nanou e Sunahan e hanige iena a markato i tanen.

Iesu ne Jon

22Ba i murimuri, be Iesu nu katunun tsitsilo i tanen e la hoboto uar tara provins i Judia. Ba nori e na ka ria tara han teka ba te baptais rer a barebana. 23-24E Jon i ma haka noei tara karabus. Nonei e baptais hasir u katun i Inon te sukusukuia tara han i Selim. Taraha, a ramun e gono. Ba barebana e mi luer a baptais. 25Ba palair u katunun tsitsilo tere Jon na toa Jiu e hiangengangena siler a saha mar baptais te matsköna. 26Ba nori e la uarima tere Jon me poier i tanen, “Tson Hihatuts, alö e atei silem nonei a katun te ka gono meio lö i hapalana ramun i Jodan, nonei a katun tu rangein lö? Nonei e baptais has rena u katun, nu barebana e la hoboto uar i tanen!” 27Be Jon e ranga hakopis mera nen, “A katun e ka talasi mena a ka te hale meien e Sunahan. 28Alimiu u hengo mam buniam tu poe meni lia, ‘Alia e moa te go Mesaia u. E Sunahan e hala sile moi lia te go mam mena meien lia.’ 29E Iesu e here nei a tsonun tölo na lia e heregi a tsonun hitaguhu i tanen. Poata te hitöl mena a tson a tahol i tanen, ba tsonun hitaguhu te tuol hatalisina ba te sasala koruna te hengo mena neien u ranga tara tsonun tölo. E kato uana teka ba lia te sasala koru hasigu. 30Nonei a katun e ga pan, na lia e go tetenei pouts.”

A katun te lama i Kolö

31Nonei a katun te lama i iasa e pan bala rena u katun hoboto. A katun te kato uana i tar te butuia i puta. Kaba nonei a katun te lama i Kolö e kana i iasa turu katun hoboto. 32Nonei e hatei nena a man ka te tare ien na te hengoe ien. Kaba e moa ta katun te go hengo u ranga i tanen. A ma tsi palabi lasi te hengoe ren. 33Kaba a katun te hengoe nen e sabiena te mana uana e Sunahan. 34E Sunahan te hale iema a katun teka ba nonei te mi hatei nena u ranga tere Sunahan. Na nonei e saputena u Namnamei u Goagono te hala nenama e Sunahan i tanen. 35E tamanen e Sunahan e ngil korue nen me hale neien a mamana ka te go tsunono nen. 36A katun te hamanena nonei a Pien tere Sunahan e ka mena a nitoatoa te ka nitoana. Na katun te hahamanana na te ma hengoe neien, nonei e ma tatei lue nei a nitoatoa hamana, na raharaha tere Sunahan e ka nitoana i tanen.