Search form

Jon 5:1

A katun e niga poutsia i rehina a kats

1Na i murimuri u Jiu i kato a kannou pan i Jerusalem turu lotu i taren, ne Iesu e la has u i Jerusalem.