Search form

Jon 7

E Iesu nu toulanen

1Ba i murimuri e Iesu e hula laia i iahana provins i Galili. Nonei e raman hula la lelia i iahana provins i Judia, taraha a pal kapan turu Jiu i Judia i ngilin kato hamate nen. 2A poata tara kannou pan e sukusuku tala, a ka ti ngöei a Kannouna turu Taluhu. 3Bu toulane Iesu e hahakos ria i tanen me poier, “Alö go la ban a han teka ba te la uam i Judia ba barebana i tamulö te tatei tarer a man mirakul i tamulö. 4A katun e ma tatei kui hamous nei te ngile nen a barebana e gi atei silen. Te antunan kui hamana namia lö a man mirakul, ba lö te katoe men i matar a barebana hoboto!” 5U toulane Iesu i ranga u teka, taraha nori i ma hamana has uai i tanen. 6Be Iesu e poiena i taren, “A poatan la i tar e tabuna butu noana. Kaba mamana poata a man poata i tamilimiu. 7A barebanar i puta e ma tatei omi rari limiu, kaba nori e omie rio lia, taraha alia e hatei ragien te omi uana a markato i taren. 8Alimiu go la uamula tara kannou. Alia e ma la noa bugoi tara kannou, taraha a poata i tar e tabuna butu noana.” 9Nonei e ranga u teka ba te gamon ka lelina i Galili.

E Iesu e la u tara kannouna turu taluhu

10Ba i murina ti la hakapaia u toulanen tara kannou, be Iesu e la hasina. Kaba nonei e ma lai i matar a barebana. E moa. Nonei e la hamous. 11Na pal kapan turu Jiu i sakie ien tara kannou me poier, “Ime nonei e Iesu?” 12Ba barebana i hahasi hapara naten. Palai i taren i poei, “Nonei a katun a niga,” ba palabi te poier, “E moa. Nonei e gamo rena a barebana.” 13Kaba e moa ta katun te ga ongolo ba te ranga haniga nena e Iesu i matar a barebana, taraha u katun hoboto i matoutir a pal kapan turu Jiu. 14I gusuna poata tara kannou be Iesu e la uana tara Luman Lotu Pan ba te tanian hatuts rena u katun. 15Ba pal kapan turu Jiu e asingoto koru ner u ranga i tanen me poier, “Ime te hahatongo haniga halona menien u Buk u Goagono? Nonei e mamala la noai turu skul i tarara.” 16Be Iesu e poieto i taren, “U hihatuts teka e ma ka uanei i tar. E moa. E la nama tere Sunahan, nonei te haleie molia. 17A katun te ngilin katoena u ngil tere Sunahan e atei sil peise nou u hihatuts teka, te ga la men tere Sunahan tsi te ga la men i tar pepeisa. 18A katun te habutena u ranga pepeisa i tanen e ngilin hapan nena a peisanen. Kaba a katun te ngilin hapan nena a katun te haleie men e ranga hamanana ne ma gamo nei. 19E Moses e hala rilimiu u Lo tere Sunahan. Kaba e moa ta toa i tamilimiu te ga kukutei u Lo teka. Gaha te katsin atung hamate sile milimiu alia?” 20Ba barebana e ranga palise ren me poier, “Alö e momolö korum! E moa ta katun te ga ngilin atung hamate nio lö!” 21Be Iesu e poiena, “Alia u kato a toa mirakul ba limiu te ma hanigami, taraha alia u kato ien turu Lan u Goagono. 22Kaba te butuna a hatoalina u lan tara pien tson ba limiu te pö has nemiu a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen, taraha u Lo tere Moses e ranga nena a katun e ga kato a ka teka, noahasina te ga butu ien turu Lan u Goagono. (Kaba a markato teka e butuia turu tubumilimiu i mam tere Moses.) 23Te ga butuia a poatan hipö teka turu Lan u Goagono, ba limiu te kato noa hase men, taraha alimiu e raman peko nemiu u Lo tere Moses. E kato uana teka, ba limiu te ma tatei raharahe milia tu kato haniga pouts menai lia a tuanreina katun turu Lan u Goagono! 24Alimiu go ma tara papalami ba te one iemiu a tana katun. E moa. Alimiu go atei haniga mam niam aha te kato sile nen, ba limiu te toan ranga hamanamiu.”

E Iesu nonei e Mesaia?

25Ba palair u katun i Jerusalem i ranga neto e Iesu me poier, “Nonei a katun teka te ngilin atung hamate ner, boka? 26Kaba nonei e ka noa hasina teka ba te rangana i matar a barebana, na pal kapan e ma ranga hapiu narien! A pal kapan toum i sabe hakapa nonei hamana e Mesaia, a katun te hopu kapin e Sunahan? 27Kaba poata te butu nama romana e Mesaia, ba barebana e ma atei sile roi ime te la namen romana, Kaba ara e atei silera ime te butuma a katun teka.” 28-29Be Iesu e hatuts noa rena a barebana tara Luman Lotu Pan ba te ranga hapanna me poiena, “Alimiu e poiemiu alimiu e atei sile molia na han tu butu malia? Alia u ma la memei u ngil peisa i tar. E Tamar te haleie molia te manana. Alimiu e ma atei sile mien, kaba alia e atei sile gen. Taraha, nonei te haleie molia ba lia te la guma.” 30Ba nori e pats pile kap naren, kaba e moa, taraha a poata i tanen e ma butu noai. 31Nu katun u para i hamana u tere Iesu ba nori e poier, “Te la nama romana e Mesaia, ba nonei te katoe nou tu mirakul tu para te kato uana a katun teka e Iesu. Ba ra te toan poe tale rou nonei e Mesaia.”

A pal kapan i katsin hapile kapin e Iesu

32Bu Parisi i hengo reto u katun teka ti hahasin e Iesu, ba nori u Parisi nu tsunono pan turu lotu e hala rerima a palair u polis i taren te gi mi pile kap menien. 33Be Iesu e poiena tara barebana, “Alia e gamon ka gono lel mera golimiu tara tsitabubun poata, ba lia te toan la pouts uagou tara han tu la malia. 34Kaba limiu e lagi sakesakiemiu romana lia na limiu e ma sabe hase moi lia. Taraha, alimiu e ma antunan la uami tara han te na ka goa lia.” 35Ba pal kapan turu Jiu e hiarangarangatar me poier, “Ime te katsin la uana a katun teka ba ra te ma tatei sabie roien? Toum nonei e katsin la uana turu Jiu te ka kalakala ria turu han i lehana ba te na hatuts toum ranoen nu katun has te halhal ria turu Jiu. 36Na nonei e poe hase lala, ‘Alimiu e lagi sakesakiemiu romana lia na limiu e ma sabe hase moi lia. Taraha, alimiu e ma antunan la uami tara han te na ka goa lia.’ Ime te mouna uana u ranga teka?”

A ramun olo tara nitoatoa

37U lan te kapaia a kannou nonei u lan pan. Be Iesu e tuoluna turu lan teka ba te ranga hapan uana tara barebana me poiena, “Esi te makana e tatei la uanama i tar ba te mi uana. 38Taraha, u Buk u Goagono e poiena a katun te hamanana i tar e here noi a ramun te olona, ba nonei te hala nena a nitoatoa turu katun.” 39E Iesu e rangein u Namnamei tere Sunahan te ga halan e Sunahan turu katun ti hamanaia tere Iesu. Kaba e Sunahan e ma hala noa namei u Namnamei i tanen, taraha nonei e ma kato hapan pouts noei e Iesu i Kolö.

A barebana i hula hakatsin e Iesu

40Poata ti hengoeia a barebana u ranga teka ba palai e poier, “Nonei e Iesu a propet te ga lama.” 41Ba palabi e poier, “Nonei e Mesaia.” Kaba palabi te poier, “E Mesaia e go ma tatei la mei i Galili. E moa. 42U Buk u Goagono e poiena e Mesaia e ga tuhanaia tara pala tere Devit. Nonei gi poseia i Betelehem, a taun te kaia e Devit.” 43Ba barebana e hula hakats ner e Iesu. 44Ba palabi e ngilin pile kap naren, kaba e moa ta toa te ga luen.

A pal kapan turu Jiu i hahamana

45Bu polis e la pouts talar, bu pris pan nu Parisi i rangata raten me poier, “Aha te ma lu memu mei limiu e Iesu?” 46Bu polis e poier, “E moa ta katun te ga ranga u te mar ranga uana a katun teka.” 47Bu Parisi i poieto, “Nonei e gamo has rana molimiu? 48Ta toa tara pal kapan tsi ta toa turu Parisi e hamana uar i tanen? E moa. 49Nori u katun papala te hamanar, kaba nori e tutu ba ner u Lo tere Moses. Ne Sunahan e hahuna ranoen romana.” 50-51E Nikodimas nonei has a Parisi. Nonei te la u tere Iesu tara toa bong. Ba nonei e poiena i taren, “U Lo i tarara e poiena ara gi ma tatei hala pinopino nai a nihahuna tara katun. E moa. Ara gi hengo mam u i tanen ba ra te sabiera a ka a omi te katoe ien.” 52-53Ba nori e hohou rangatse ren, “Alö esi? Alö a toun Galili has? Alö go tsilo hanigei u Buk u Goagono ba lö te tara peise mou e moa ta propet te ga butuma i Galili.”