Search form

Jon 7:1

E Iesu nu toulanen

1Ba i murimuri e Iesu e hula laia i iahana provins i Galili. Nonei e raman hula la lelia i iahana provins i Judia, taraha a pal kapan turu Jiu i Judia i ngilin kato hamate nen.