Search form

Jon 7:15

15Ba pal kapan turu Jiu e asingoto koru ner u ranga i tanen me poier, “Ime te hahatongo haniga halona menien u Buk u Goagono? Nonei e mamala la noai turu skul i tarara.”