Search form

Jon 7:19

19E Moses e hala rilimiu u Lo tere Sunahan. Kaba e moa ta toa i tamilimiu te ga kukutei u Lo teka. Gaha te katsin atung hamate sile milimiu alia?”