Search form

Jon 8:34

34Be Iesu e poieto i taren, “U mana koru alia e hatei rago limiu, a katun te kato homi hitonina e kato uana tara katun a karabus. A markato a omi e katoe nen ba nonei te kato homina.