Search form

Jon 9

E Iesu e kato hakalata poutsi a katun a matakiau

1Tara tana poata e Iesu e la me sabiena a toa katun a matakiau, e tsinanen e posa noa meien u matakiau. 2Bu katunun tsitsilo i tanen e poier, “Tson Hihatuts, esi te kato homi ba matanen te kiauna? Nonei, tsi e tsinanen ne tamanen?” 3Be Iesu e poiena, “E moa. E moa ta markato ta omi te ga kato hakiau a katun teka. Nonei e matakiau silema te go kui beme nien e Sunahan a mirakul ba barebana te toan tareren. 4Ara gi kato nitoa meni a mar toukui teka, a toukui tere Sunahan te haleie molia. A poata te la nama ba toukui teka te kapa nou. E kato uana tara katun te kui mena lan. Te bong nama a bong, ba katun te ma antunan kui lel nei. 5Poata te ka noa gia lia i puta, alia e heregi u ualesala tara barebana i puta.” 6E Iesu e ranga hakapa me kahusuna turu tsikitsiki, ba nonei e sohale nei u kinahus u tsikitsiki ba te sahi nanen i matana katun a matakiau. 7Be Iesu e poiena i tanen, “La tala, ba lö te na galusem a matamulö tara kats i Siloam.” (A solo teka e poiena ‘hala’.) Ba nonei a katun e na galusuna, ba poata te kopis pouts men ba matanen e tara haniga poutsuna. 8Ba pal katun ti atei sile ien na pal katun ti tare ien poata te singo ien ta tsi monin hitaguhu, nori i poei, “Nonei a katun teka te roron gum ba te singoe iena ta tsi monin hitaguhu, tsime?” 9Ba palabi e poier, “Aa, nonei.” Kaba palabi i poei, “E moa. E ma nonei nei, kaba e here neien.” Ba nonei a katun e poiena, “E moa, alia lasi.” 10Ba nori e poier i tanen, “E kato halona uana ime ba matamulö te niga poutsuna?” 11Ba nonei e poiena, “A katun a solonen e Iesu e kuie lala u tsikitsiki me sahi nana i matar ba te poiena i tar, ‘Alö go la u tara kats i Siloam ba lö te na galusem a matamulö.’ Ba lia e la gula me na galusugu, ba lia e toan tara haniga poutsugu.” 12Ba nori e poier i tanen, “A katun teka e kana ime?” Ba nonei e poiena, “Iba, alia e ma ateigi.”

U Parisi i ma hanigei e Iesu na katun a matakiau

13Ba nori i lu mena tei a katun te matakiau mam turu Parisi. 14A mirakul teka e butia turu Lan u Goagono turu Jiu. 15Bu Parisi e rangata haser nonei a katun me poier, “E kato halona uana ime ba matamulö te kalata poutsuna?” Ba nonei e poiena i taren, “E Iesu e hakeie lala u tsikitsiki i matar ba lia e na toan galusegu a matar ba lia e tara haniga pouts talagu.” 16Bu palair u Parisi e poier, “Nonei a katun teka e Iesu e ma la meia tere Sunahan, taraha nonei e roron kato pekoena a lo turu Lan u Goagono.” Ba palabi e poier, “Ga a katun a omi e ma antunan kato nanei a mar mirakul teka.” Ba nori e hula hakats talar. 17Bu Parisi e rangata leler nonei a katun me poier, “Alö e poiem a katun te kato hakalata poutse lala a matamulö nonei esi?” Ba katun e poiena, “Nonei romana a toa propet!” 18Kaba u Jiu i hahamanein nonei a katun teka te matakiau mam uen ni hahamana hasin te kalata pouts u a matanen. Ba nori e ngöer e tsinanen ne tamanen. 19Ba nori e rangata raren me poier, “Nonei a pien tson i tamilimiu teka? Nonei i posa noa mei u matakiau? E kato halona uana ime ba matanen te kalata poutsuna?” 20Bu muntahol e ranga palis raren me poier, “Alam e atei silem a katun teka nonei a pien i tamulam, na lam e atei sil hasem nonei i posa noa mei u matakiau. 21Kaba alam e ma atei silemi te mar tara pouts uanen, na lam e ma atei sil hasemi esi te kato hakalata poutse lala a matanen. Alimiu peisa go rangatse men. Nonei e pan hakapa. Nonei e tatei ranga peisana.” 22U muntahol i mar ranga u teka taraha nori i matoutir a pal kapan turu Jiu. A pal kapan i hatangana hoboto hakapein te gi tsuga ba menien ta katun i luman lotu te poiena e Iesu nonei e Mesaia te hale iema e Sunahan. 23Nonei a ka te poe bei u muntahol, “Alimiu peisa go rangatse men. Nonei e pan hakapa.” 24Nori i ngö hahuolema nonei a katun te matakiau mam me poier i tanen, “Alö go ranga hamana koruia i matane Sunahan. Alam e atei silem nonei e Iesu teka a katun a omi.” 25Ba nonei e poiena i taren, “E omina, tsi e moa? Alia e ma ateigi. Alia e atei sil lasegu tu matakiau mam u lia, kaba i romana alia e tara pouts talagu.” 26Ba nori e poier i tanen, “Aha te katoe lalen i tamulö? E kato halona uana ime ba nonei te kato hakalata poutse lala a matamulö?” 27Ba nonei e ranga lelina me poiena, “Alia e hatei hakapa ragu lolimiu, kaba limiu e ma hengo mulei. Aha te ngilin hengo hahuol nami limiu u ranga teka? Alimiu toum e ngilin katunun tsitsilo has uamiu i tanen?” 28Ba nori e ranga homi naren me poier, “Alö a katunun tsitsilo i tanen, kaba alam e moa. Alam u katunun tsitsilo tere Moses. 29Alam e atei silem e Sunahan e ranga gono mei e Moses. Kaba a katun teka, alam e ma atei silemi ime te la men.” 30Ba nonei e asingoto koruna me poiena, “Pua! A katun teka te kato hakalatse lala a matar, kaba alimiu te poe noa hasemiu alimiu e ma atei silemi ime te la men? 31Ara e atei silera e Sunahan e ma hengoe nei a katun a omi. Kaba e Sunahan e hengoena a katun te hapane nen na te katoena a ka te ngile nen. 32I mam koru noa ba te noana i romana u katun i namala hengoni ta katun te ga kato hakalata poutsi a matana a katun ti posa noa mei u matakiau. 33Alia e poiegu a katun teka e lama tere Sunahan. Sanena te ga ma la meien tere Sunahan, nonei sane ma antunan katoe nei ta mirakul.” 34Ba nori e ranga sisi uar i tanen me poier, “Alö i posa noa mei u matakiau. E haruto nena alö a katun a omi koru! E moa koru te go hatuts meri lö alam!” Ba nori e toa tsuga ba naren i luman lotu.

A baku kuhil

35E Iesu e hengoin ti tsuga ba menien nonei a katun, ba nonei e na sabie nen me poiena, “Alö e hamana uam tara Pien tere Sunahan?” 36Ba nonei e poiena, “A tsi tsunono, alö go hateie molia esi nonei ba lia te toan hamana uagu i tanen.” 37Be Iesu e poiena i tanen, “Alö e tara hakape mulen. Alia nonei a katun, alia te ranga gono mego lö.” 38Ba katun e poiena, “O Tsunono, alia e hamanagu.” Ba nonei te hatukununa i matane Iesu. 39Be Iesu e poiena tara barebana, “Alia u la silema i puta te go mi lu kata meri lia u katun te hamanar nu katun te hahamanar. U katun te hamanar e kato uar tara katun a matakiau te kato hakalata poutse gula lia. Nu katun te hahamanar e kato uar tara katun te tara hanigana ba te toan matakiauna.” 40Ba palabir u Parisi ti ka hasukusukuia teka e hengoer u ranga me poier i tanen, “Alö e poiem alam e here noa hasemi u katun u matakiau?” 41Be Iesu e poiena i taren, “Sanena te go poe mia limiu, ‘Alam e heremi u katun u matakiau,’ u markato u omi i tamilimiu sane ma pan bala nei. Kaba u markato u omi i tamilimiu e pan talana, taraha alimiu e poemiu, ‘Alam e atei hanigam.’”