Search form

Luk 1:1

1O Tiopilas a tsi tsunono, a palair u katun u para i koloto hakapein u ranga te hatei nena a man ka te kato e Iesu Kristo i gusurara.