Search form

Luk 10:38

E Iesu e roro u tere Marta mere Maria

38E Iesu nu katunun tsitsilo i tanen i la u tara maroro ba te butu ria tara toa han, ba toa tahol a solonen e Marta e lu mena neien tara luma i tanen.