Search form

Luk 11:1

E Iesu e hihatutsin a tou singo

(Matiu 6:9-13, Matiu 7:7-11)

1E Iesu e singoia tara toa makum. Poata te hakapa ien, ba toa katunun tsitsilo i tanen e poieto i tanen, “Tsunono, hatuts ramei lam te gi mar singo u, te mar hatuts meri e Jon a Tsonun Baptais u katunun tsitsilo i tanen.”