Search form

Luk 12

Hanei sile iam a markato a gamogamo

(Matiu 10:26-27)

1Tara poata ti gono hobotoia a man tausen katun ba te para korur, ba palai te tö ier a mour a palai, be Iesu e poe mameto turu katunun tsitsilo i tanen, “Alimiu go hanei haniga sile iam u yis turu Parisi, alia e ranga negu a markato a gamogamo i taren. 2A mamana ka te hamouser i romana e butu noa romana i matar u katun turu ualesala i murimuri. 3Ba saha man ka tu ranga niam limiu tu ka pepeisa mia limiu, u katun u para e hengoe ren romana.”

Alimiu go matoute iam e Sunahan

(Matiu 10:28-31)

4Be Iesu e poiena, “Alia e ranga mera golimiu u hahikapien i tar, ma matout remi u katun te puli hamatier u tuanrei ba te ma antunan kato homi lel ranei limiu. 5Alia e haruto ragi limiu esi te go matoutse iam limiu: alimiu go matoute iam e Sunahan, taraha nonei e antunan kato hamatiena u tuanrei, na i murinen nonei e ka has mena a nitagala te lapo ba renoa romana u katun i hel! Aa, alia e ranga mera gilimiu, alimiu go matoute iam e Sunahan! 6“Alimiu e antunan holemi a solima a tsi apena a 20 toea puku. Kaba e Sunahan e ma solopala noa hase nei ta toa i taren. 7Na limiu go ma matout has rami u katun, taraha e Sunahan e tara kap rano limiu, na limiu e niga bala koru namiu u apena i matane Sunahan. Nonei e ase hakapa hasi u hulu hoboto i bakumilimiu.”

Alimiu go ma holis nami e Kristo

(Matiu 10:32-33, Matiu 12:32, Matiu 10:19-20)

8E Iesu e ranga lel me poiena, “Alia e ranga mera golimiu: esi te hatei ranou u barebana nonei a katun i tar, ba lia tu butun katunuma te hatei has ragou u angelo tere Sunahan nonei a katun i tar. 9Kaba esi te holis nena nonei a katun i tar i matar u barebana, ba lia te holis has nagoen romana turu angelo tere Sunahan. 10“A katun te ranga homi nanou lia tu butun katunuma, e Sunahan e tatei lu ba nanou a markato a omi i tanen. Kaba a katun te ranga homina turu Namnamei u Goagono, e Sunahan e ma tatei lu ba nanoi a markato a omi teka i tanen. 11“Na poata te kot raroen limiu ba limiu te tuol mia i iahana u luman lotu na i matar a pal kapan, e moa te go hakats hapara uam limiu ba te poiemiu, ‘Ime te mar ranga halona uagou lia?’ E moa. 12Taraha, u Namnamei u Goagono te hatuts ranei romana limiu a ka te go ranga niam limiu.”

U haharoei tara tson moni a tutu

13A toa katun te kaia i gusur u barebana e poei tere Iesu, “O Tson Hihatuts, alö go ranga mei e toular ba nonei te lu kakatena a man ka te mate ban e tamamulam ba nonei te hale noi lia a hapala.” 14Be Iesu e poiena i tanen, “Aha banei! Esi te hopu kap niu lia go tsimou meni lia alimiu ba te lu kakategu a man ka i tamilimiu?” 15Ba nonei e poiena i taren hoboto, “Hanei iam! Hanei sile iam a mar ngil hoboto te ka mena a katun a gulgulka. Taraha, a mamana ka a para te ka mena a katun e ma habutse nei a mouna a nikaka a niga. E moa.” 16Be Iesu e hatei rane ien u toa u haharoei me poiena, “A toa tson moni e ka mei u tsikitsiki te hapusuke ien a kannou a para. 17Ba nonei e hakats tununa me poiena, ‘Alia e moa ta makum te go haputia lia a kannou a para i tar. Aha te katoe gou lia?’ 18Ba nonei e poiena, ‘Alia e katoe gou a ka teka. Alia e kato lupe gou u luman haputu i tar ba lia te hatakei hase gou u luma u kapan. Ba lia te hapute goa romana a kannou hoboto i tar turu luma u kapan teka, na man tana man ka hoboto has i tar. 19Ba lia te ranga pouts megou romana a peisar ba te poiegu, Pua, alö e ka mem a mamana ka a para te antunan kakapalana tara hiningal a para. Alö go nou haniga tala ba te uam, ba lö te rorom ba te sasalam.’ 20Be Sunahan e poiena i tanen, ‘Alö a katun a tutu. Tara toa bong lahas i romana ba lö te mate mou. Ba esi te lue nou a man ka hoboto teka te hapute mulö?’” 21Be Iesu e poiena, “E kato has uana teka tara katun te gono beie nei a peisanen a mamana ka, kaba i matane Sunahan nonei e moa ta ka ta niga hamana.”

Hasole iam a peisamilimiu tere Sunahan

(Matiu 6:25-34)

22Be Iesu e poieto turu katunun tsitsilo i tanen, “Nonei lasi te hatei bera gilia alimiu: ma hakats hapara silemi a nitoatoa ni puta ba te poemiu, ‘Aha te noue gou lia?’ Ne moa has te go hakats hapara sil mena milimiu u tuanrei i tamilimiu ba te poemiu, ‘U sahu hasobu te hasoge gou lia?’ E moa. 23Taraha, u katun e ma ka sileri a tou nou peisa. Nu tuanrei tara katun e ma ka sile nei u hasobu peisa. 24Ruto uam turu apena te ngö reri u kokou. Nori e ma lebari ne ma hagala haseri a kannou, na nori e ma ka has meri ta makumun hakhaka tara kannou. Kaba e Sunahan te hanou noa las ranen! Na limiu e niga bala ramiu u apena! 25Na toa i tamilimiu te tatei hakats hapanina ba te gamon hangahangahena a nitoatoa i tanen i puta? E moa. 26Na te ma antunan kato namia limiu ta tsitabubun ka te ga kato u teka te teteneina tara nitagala tere Sunahan, ga taraha tsiponi ba limiu te hakhakats hapara namiu a palaina man ka man kapan teka? 27Ruto iam ime te mar pan uar u palaua u hie. Nori e ma kuiri ne ma katoeri tu labalaba i taren. Na lia e ranga mera golimiu, i manasa e Solomon a King e ka mei u hasobu u taratara haniga koru, kaba a tsi toa puku tara palaua teka e taratara haniga bala nena u hasobu tere Solomon. 28E Sunahan te hataratara hanige iena u garas u hie teka, te pusukuna i romana na te hats hase ria turu tula i mahö. U mana, e Sunahan e hataratara hanige iena u garas, ba limiu te ma poemi e Sunahan e ma hala ranoi limiu tu hasobu. E moa koru. Alimiu e ka memiu a tsi nihamana a tsi tetenei. 29Na limiu go ma hakats hapara silemi ta ka te go noue iam limiu na te go ue iam limiu. 30A pal hahamana i puta e roron hakats sil koruer te gi lu meni a mamana ka teka. Ne Tamamilimiu i Kolö e atei silena te ngil mena milimiu a man ka teka. 31Kaba alimiu go hakhakats sile iam a Nipepeito tere Sunahan, ba nonei te hala has ranoi limiu a man ka teka.”

A man ka man niga i Kolö

(Matiu 6:19-21)

32Be Iesu e poiena, “Alimiu a ma tsi katun i tar, ma matoutmi. Taraha, e Tamamilimiu e sasala mena te ga hala meri limiu a Nipepeito i tanen. 33Hahol niam a man ka i tamilimiu ba te hala namiu u moni turu katun ti moa ta ka. A man kan hohongo moni ni puta e roron omi susuluna, na limiu go lue iam a kan hohongo i Kolö te ma tatei omi nei. Alimiu go kui hatagala sile iam u markato u niga be Sunahan te hala ranoi romana limiu a man ka man niga i Kolö, a man ka te ma tatei taia nei, nu katun u kopkop e ma tatei lue rien romana, ne moa ta binatang te ga kato homi ren. 34Taraha, te poe mia limiu a ka a niga hamana e kana i puta, bu ngil i tamilimiu te ka has uana i puta. Na te poe mia limiu a ka a niga hamana e kana i Kolö, bu ngil i tamilimiu e ka has uana i Kolö.”

U katunun kui e gi hahaloso haniga

35Be Iesu e poe lelena, “Hapous hamakmakume iam a labalaba i tamilimiu ba te hakulupemiu a lam ba te ka hahalosemiu a saha toukui te butu nou. 36Ba te heremi u katunun kui te hahaloser a katun pan i taren te ga kopis men tara kannouna tara hitöl. Poata te kopis namen ba nonei te ngöna, ba nori te kalata boroboro narien a tamana. 37Te tukuna a katun pan ba te sabiena u katunun kui i tanen te hahalose ren ba te ma sohori, bu katunun kui te sasala korur. Alia e ranga mera golimiu, nonei a katun pan e kato here nanoi romana a peisanen a katunun susoata kannou, ba te hagum ranen ba te hanou ranen. 38Na te ga la memen a gusuna bong koru, tsi tara pal bongbong koru, ba nonei te tarena nori e aloso noar ba te ma sohori, u katunun kui teka e tatei sasala korur. 39Alimiu go hakats niam a ka teka: te ga atei sil mameia a katun terena luma i hangisa koru te ga lama a katun a kopkop, ba nonei te hatongo kap nena a katun teka ba te ma heleie nei a luma i tanen ba te tasuna. 40Na limiu has e go hanei iam, taraha alia tu butun katunuma e la guma romana tara poata te ma hakats namia limiu te go la uama lia.”

A katunun kui a niga na omi

(Matiu 24:45-51)

41Be Pita e poieto, “Tsunono, alö e hatei rami lam pepeisa u haharoei teka, tsi alö e ranga mena mien turu katun hoboto?” 42Ba Tsunono e ranga palisina, “Alimiu e heremi a katunun kui hamana te hakats hanigana? Hengo iam. A katun pan i tanen e hataratara kap nanen romana a palair u katunun kui i tanen te ga hala rien a kannou i taren tara poata hamatskö i tanen. 43A katunun kui teka e tatei sasalana te ga sabe meni a katun pan i tanen te markato uanen teka tara poata te ga la pouts uamen i han. 44U mana koru, alia e ranga mera golimiu, a katun pan i tanen e tatei hataratara kap nanei a katunun kui i tanen a mamana ka hoboto te teie nen. 45Kaba te ga katunun kui homi uen, ba nonei te hakatsna i peisanen ba te poiena, ‘A katun pan i tar e ma hasesein la pouts namei romana.’ Ba te hatanian singata rena a palair u katunun kui, a pal tson na tohaliou, ba te nouna ba te uana ba nonei te tutuna. 46Ba katun pan tara katunun kui teka te songots la nama romana tara poata te ma hakats nane ien e ga lama. Ba katun pan te hahune nou a katunun kui a omi teka ba nonei te hake noen tara pal katunun kui te ma tara kap haniga nari a toukui i taren. 47“A katunun kui te atei silena a toukui te ngilena a kapan i tanen, ba te ma hanei sile neien te ga kato meni a ka te ngilena a kapan i tanen, ba nonei te singata hapaner romana. 48Kaba a katunun kui te ma atei sile nei a ka te ngilena a kapan i tanen, ba te katoena a ka te antunana tara nihahuna, ba katun pan i tanen te singata hateteneie nen. U katun te hala rari a ka a para, nori te gi palis hapara lele ien.” E Iesu te ranga u teka.

A toukui tere Iesu e pekoena a barebana

(Matiu 10:34-36)

49E Iesu e ranga lel me poiena, “Alia u la silema tu mi hala meni u tula i puta, na lia e ngil koruegu te ga hatanian kulupu hakapa uen! 50A tou baptaisina turu kamits e alose nolia, na torir e tiama koru silena te ga butu hakapa uen. 51Alimiu e poemiu alia u la silema te go mi hala meni a masalohana i puta? E moa, alia u ma la memei a niniganiga. Alia e ranga mera golimiu, alia u la silema te go mi peko meri u barebana. 52E kato uana, tara man poata te la nama, a katun te hahamanana na tou sungutunen te hamane nolia e hiapalpal riou. A elalima katun te ka ria romana tara toa luma e hialulukatar romana ba te katoer a huol a pala. A elapisa te pal rer romana a elasolana, ba elasolana te pal rer a elapisa. 53U munmun tamana e hiapalpalir romana, a galapien tson nu tamaren. Nu munmun tsinana e kato has uar romana i iesana ba te hiapalpalir, a galapien tohaliou nu tsinaren. Ba halis a tahol i taren te pal nena romana a pien tahol a halis i taren, ba pien tahol a halis i taren te pal nena romana a tahol a halis i taren.”

Ara gi atei sil te mouna uana a poata i tarara

(Matiu 16:2-3)

54Be Iesu e poe hasena tara barebana, “Poata te tare mia limiu u toa u koasi te butu nama tara pala te tsiruku uana a pitala, ba limiu te songots poiemiu, ‘Langits e polo nou,’ ba nonei te kato has uana teka. 55Na poata te hasagohe mia limiu a lomolomo te la nama tara pal saut, ba limiu te poiemiu, ‘Ke hiski nou,’ ba nonei te kato has uana teka. 56Alimiu e tatei ruto uamiu turu tsikitsiki na i kolö ba te atei silemiu aha te poie nen. Kaba limiu u katun u gamogamo! Taraha, alimiu e ma atei silemi te mouna uana a man ka te butuna tara poata i tar i romana!”

Alimiu go hamatskö uam a katun te kana i hapala tara hiatatung

(Matiu 5:25-26)

57Be Iesu e poiena, “Alimiu peisa te go one iam a ka te matsköna. 58Tara poata te la gono memia lö a katun te ngilin kot neno lö, na tara poata te ka noa mia limiu i maroro, alö go torohanan hamatskö gono meien. Nonei e namos las mena nei lö tara katun pan turu kot ba katun pan te hala nanoa lö tara polis, ba polis te hakei noa lö tara karabus. 59Alia e ranga mego lö, alö e ma tatei lakasa mumei romana e popona tara poata te go hala nia lö a mamana moni hoboto tara hol turu kot.”