Search form

Luk 13

Habirits ba neiam u markato u omi

1Nonei tara poata, a palair u katun i ka me hateieri e Iesu u katunur i Galili te atung hamatir e Pailat a Gamman tara poata ti hats uen tere Sunahan. 2Be Iesu e ranga palis raten, “Alimiu e poiemiu nori a tei Galili i omi koru balein a palair a tei Galili hoboto ti mar mate uen teka? E moa. 3Alia e hatei ragi limiu, te ma habirits ba namoi limiu u markato u omi i tamilimiu, alimiu hoboto e mate has mou romana. 4Na limiu e atei nemiu u 18 u katun te kono hamatir a luma a pia i Siloam. Alimiu e poemiu nori ti omi koru balein a palair u katun hoboto ti kaia i Jerusalem? E moa has! 5Na lia e ranga mera golimiu, te ma habirits ba namoi limiu u markato u omi i tamilimiu, alimiu hoboto e mate has mou romana!”

U roein fik te moa ta hua e haharoei nena a katun te moa ta markato ta niga

6Be Iesu e ranga mera neien u haharoei teka. “A katun e ka mei u roein fik te pusukuia tara kuin gerep i tanen. Nonei e na sake ta hua me lagi sakesakena. 7Ba nonei e poiena tara katunun kui tara kui i tanen, ‘Ruto, turu topisa u hiningal alia u lala uama teka tu mi sake meni ta hua turu roein fik teka, ba lia u ma sabie tei ta hua. Ngats ban! Nonei e namos hakapa pinopinoena a kannou turu tsikitsiki.’ 8Ba katunun kui e ranga palisina, ‘Hakei e ga ka, a tsi tsunono, turu toa u hiningal puku teka. Ba lia te kaho hahise gen romana ba te hakeiegu u tei. 9Nonei toum e tatei huana romana turu hiningal te la nama. Na te moa nen, bara, ba lö te tatei hangats ba namen.’”

E Iesu e kato haniga poutsi a toa tahol turu Lan u Goagono

10Turu toa Lan u Goagono e Iesu e hihatutsia tara toa luman lotu turu Jiu. 11A tahol e kaia teka te ka mei a mate a omi te kato ien me ka mena a nimate turu 18 u hinigal. Nonei e turu nitoa me mamala matskö nei. 12Tara poata te tareia e Iesu nonei a tahol, ba nonei e ngöe nen me ranga menen, “A tsi tahol, alia e lu ba negu a nimate i tamulö!” 13Ba nonei e hopuena a limanen i tanen ba tahol e topei hamatskö seiena a peisanen me hatsunonena e Sunahan. 14Ba tsunono tara luman lotu e tori si nena e Iesu te kato haniga pouts menien a tahol turu Lan u Goagono. Ba nonei e poieto tara barebana, “Ara e ka mera u tönomo u lan te gi kui meira. Alimiu e tatei la muma nonei tara man lan teka ba katun te kato haniga pouts rena u nimate, kaba turu Lan u Goagono e moa!” 15Ba Tsunono e mar ranga palis mena teien teka me poiena, “Alimiu u katun u gamogamo! Turu Lan u Goagono alimiu hoboto e roron la uamiu turu luman bulumakau ba te purese ramiu u bulumakau tsi u dongki i tamilimiu, ba te na haua ramun ramen. 16Na tahol teka, a toa hatutubunei tere Abraham, te pile kapin e Satan turu 18 u hiningal. Na nonei e tatei tapurese ba has nena a tou kits i tanen turu Lan u Goagono.” 17U ranga palis i tanen i halan matsingolo pouts nema u pakö hoboto i tanen. Bu katun hoboto i sasala meto a mamana ka a niga te katoen.

U haharoeina turu ngalin mastet

(Matiu 13:31-32, Mak 4:30-32)

18Be Iesu e poiena, “Ime te mar kato uana a Nipepeito tere Sunahan? Aha te tatei haharoei nanen? 19Nonei e here nei a ngalin mastet te luena a katun ba te lebe nen tara kui i tanen. Bu kan leba te panina ba te butun roeina, bu apena te katoer a man suhana i taren tara man kala. Na Nipepeito tere Sunahan e hatania hatetenei hasina ba te pan susuluna.”

U haharoeina tara yis

(Matiu 13:33)

20Be Iesu e rangata lelina, “Ta ha te go haharoei gono mei lia a Nipepeito tere Sunahan? 21Nonei e here nei a yis. A tahol e luena a yis ba te sohala gono mene ien a toa taram palaua, bi murimuri ba taram palaua hoboto teka te la seina.”

A tamana a tetenei

(Matiu 7:13-14,21-23)

22Be Iesu e la sila uana turu taun nu han, me hihatutsina turu barebana me la uana i Jerusalem. 23Te la noa ien i maroro ba toa katun e rangatse ten, “O Tsunono, e ma para noi u katun te lu pouts ranou romana e Sunahan?” 24Be Iesu e ranga palise nen me poiena turu katun ti ka gone meien, “Alimiu go torohana hatagala iam ba te sila mia tara tamana a tetenei, ba te tasu mia tara Nipepeito tere Sunahan. Taraha, alia e ranga mera golimiu, a katun a para e torohanan tasur romana kaba e ma antunari romana. 25Ba katun terena luma te takeina romana ba te piliena a tamana. Ba limiu te na tuol mia romana i ielesala ba te tanian kumiu ba te poiemiu, ‘Kalata beri lam a tamana, O Tsunono!’ Kaba nonei e ranga palis rena romana limiu, ‘Alia e ma atei silegi ime te la muma limiu!’ 26Ba limiu te ranga palis lelmiu romana, ‘Alam u nou nu ua gono meio lö. Alö u hihatutsia tara taun i tamulam!’ 27Kaba nonei e poe lelena romana, ‘Alia e ma atei silegi ime te la muma limiu. La ba nemo lia, alimiu u katun hoboto tara markato a omi!’ 28Alimiu e taremiu romana e Abraham ne Aisak ne Jekop nu propet hoboto te ka ria romana tara Nipepeito tere Sunahan, kaba limiu e lapo raria romana i ielesala. Ba limiu te tabe homi korumiu romana ba te harmiu. 29U katun e la rima romana tara pala te butu nama a pitala na pala te tsiruku uana a pitala, na i Not na i Saut, ba te gum ria tara kannou tara Nipepeito tere Sunahan. 30Bu palai te katun papalar i romana te na panir romana nonei tara poata, bu palai te panir i romana te na katun papalar romana!”

E Iesu e tatagi sil u katunur i Jerusalem

(Matiu 23:37-39)

31Ba nonei has tara poata, bu palair u Parisi i la mato me poier tere Iesu, “Alö go la ban a han teka ba te la uam ta tana ta han, taraha e Herot e ngilin atung hamatie nolö.” 32Be Iesu e ranga palis ranen, “La iam ba te na ranga memiu nonei a katun a hahatongon gamo, ‘Alia e tsuga regu u mate u omi ne kato haniga pouts regu u katun i romana ni mahö, bu hatopisana u lan ba lia te na tuku goa tara han te la uagu lia.’ 33Kaba lia go la noa hasia tara maroro i romana ni mahö na i ielisa, ba te na butu goa i Jerusalem. Taraha, e ma niga nei te gi atung hamate meni a propet tara tana han, i Jerusalem noa has. 34“A tei Jerusalem, tei Jerusalem! Alimiu e roron atung hamate ramiu u propet ne titi hatu ramiu u katunun raranga te hala mera mei e Sunahan i tamilimiu. A poata a para tu ngilin gono mera mei lia limiu i tar ba te hatongo kap rago limiu, te mar gono mera nei a keriau u tuna i kopina pakapakanen. Kaba limiu e ramamiu! 35Ba han i tamilimiu te kaka pukuna romana. Alia e ranga mera golimiu, alimiu e ma tatei tara lele moi lia popona te poe mia romana limiu, ‘E Sunahan e ga kalala a katun te la menama a nitsunono i tanen.’”