Search form

Luk 13:14

14Ba tsunono tara luman lotu e tori si nena e Iesu te kato haniga pouts menien a tahol turu Lan u Goagono. Ba nonei e poieto tara barebana, “Ara e ka mera u tönomo u lan te gi kui meira. Alimiu e tatei la muma nonei tara man lan teka ba katun te kato haniga pouts rena u nimate, kaba turu Lan u Goagono e moa!”