Search form

Luk 17:1

A markato a omi

(Matiu 18:6-7,21-22, Mak 9:42)

1E Iesu e poei turu katunun tsitsilo i tanen, “U hiamus e gono ba te roron las rena u katun ba te kato homir, kaba a nomi pan e butu noa romana tara katun te habute nen!