Search form

Luk 17:11

E Iesu e kato haniga poutsir a maloto a toba

11Tara poata te la u e Iesu i Jerusalem, nonei e silaia tara maroro i gusuna provins i Sameria ni Galili.