Search form

Luk 18:29-30

29-30Be Iesu e poieto i taren, “Alia e ranga hamana mera gilimiu a ka teka, a katun te hakats uana tara Nipepeito tere Sunahan ba te la ba nena romana a luma i tanen tsi a tahol i tanen tsi u hatoulana tsi e tamanen tsi e tsinanen tsi a galapien i tanen, nonei e luena romana a para koru lel tara man ka teka tara poata i romana, ba te lu hase nou a nitoatoa te ka nitoana tara poata te la nama.”

E Iesu e ranga hatopisein a tou mate i tanen

(Matiu 20:17-19, Mak 10:32-34)

31Be Iesu e lu halhal rena a 12 a katunun tsitsilo i tanen me poiena, “Hengo iam! Ara e la uara i Jerusalem, na mamana ka ti kolotein u propet te ga butuia i tar e butu hamana noa nonei tara han.