Search form

Luk 2:41

E Iesu a pien te kaia i Luman Lotu Pan

41Turu mamanu hinigal e tamane Iesu ne tsinanen i roron la u i Jerusalem tara kannouna turu Paska turu Jiu.