Search form

Luk 21

A amoba e halan a monin hitaguhu turu lotu

(Mak 12:41-44)

1E Iesu e hula tara me tarena u katunun moni ba te lapo hongo ner a monin hitaguhu i taren tara bokisin moni. 2Na nonei e tara hasi a toa tahol a amoba te moa koru ta ka ba te lapo hongo nena a tsi huol a tsi toea. 3Ba nonei e poieto, “Alia e ranga mera golimiu, a tahol a amoba teka te moa koru ta ka e hala nelala a moni te pan saluhena tara moni te hala nelila a barebana hoboto. 4Taraha, nori hoboto e hala lila turu moni te kurapana i taren, kaba nonei a tahol e moa lel ta tsi moni i tanen. A tsi huol puku a tsi monin kannou te lapo hongo hakapa nala len.”

E Iesu e rangein te ga omi u romana a Luman Lotu Pan

(Matiu 24:1-2, Mak 13:1-2)

5-6Ba palabir u katunun tsitsilo i ranga sileto a Luman Lotu Pan me poier, “Ruto u tara man hatu a man niga na tara man ka man taratara haniga ti halei a barebana tara luma tere Sunahan!” Be Iesu e poieto, “Hakats niam a man ka teka te rute milimiu. A poata e la nama romana be moa ta toa ta hatu teka te ga ka lelia romana tara makum i tanen. Nori hoboto koru e lapo ba raria romana i puta.”

A poata a omi koru

(Matiu 24:3-14, Mak 13:3-13)

7Ba nori i rangate ten, “Tson Hihatuts, i hangisa te baba naria romana u hatu teka? Na saha hiharuts te haruto nena romana a poata te katsin butuna romana a ka teka?” 8Be Iesu e poieto, “Hanei iam, u katun e namos gamo rario limiu. Taraha, u katun u para e la rima romana ba te ngöe roi a peisaren a solor ba te mi poier, ‘Nonei alia!’ na ‘A poata hamanasa!’ Kaba ma kukute rami. 9Alimiu e hengo namiu romana a man hiatatung na man pula, kaba limiu go ma matoutmi. A man ka teka e butu mamuna romana, kaba a nikapakapa e ka noana.” 10Ba nonei e ranga noana me poiena, “A toa han e hiatatung gono mena romana a tana han, na palair u hun katun e hiapulpular romana. 11Ne ka has mena romana a man nun pan koru, na bes pan nu himati e na butu roa romana tara han a para. A man ka te hamatout rena u katun e butuna romana, na man hiharutona has i kolö. 12Kaba i mam te ga butuia romana a man ka teka, ba limiu te pile kap rariou romana ba te kato homi pinopino rariou romana. Alimiu e kot raria romana i iahana u luman lotu turu Jiu ba te haka raria tara luman karabus. Na limiu e lu merari romana i matar u king na turu gamman te hamana uami limiu i tar. 13Na nonei a poata te go na ranga mena milimiu u Bulungana u Niga. 14Na hengo iam! Alimiu go ma hakhakats hapara mam nami tu ranga te go ranga palis niam romana limiu. 15Taraha, alia e hala ragi romana limiu u ranga nu hakhakats u niga koru, bu pakö i tamilimiu te ma antunan tula puta nari romana u ranga te go hala rilia alimiu. 16A pal katun i tamilimiu e hala rario romana limiu turu pakö, u tamamilimiu nu tsinamilimiu nu toulamilimiu nu hahikapien i tamilimiu. Na palabi i tamilimiu e kato hamate rariou romana. 17U katun hoboto e omi rario romana limiu te katun uami limiu i tar. 18Kaba e moana romana tu toa tu hulu te ga taiaia romana i bakumilimiu. 19Alimiu go tuol hakarapoto sile iam a Tsunono ba nonei te lu pouts rano limiu.”

E Iesu e rangein te taia uana romana i Jerusalem

(Matiu 24:15-21, Mak 13:14-19)

20E Iesu e ranga lel me poiena, “Poata te tare mia romana limiu a ami a para te gono hahiser romana i Jerusalem, ba limiu te ateimiu romana a poata hamanasa te gi kato homi hakapa meni nonei a taun teka. 21Ba pala te ka ria romana tara provins i Judia e gi bus tara pokus. Ba eresi te ka ria romana i iahana taun i Jerusalem e gi la ba nen, be resi te ka ria romana tara man han i ielesala e ma tatei la uari romana i iahana taun. 22Taraha, nonei a man lanin hahuna teka te kato hamanena romana u ranga hoboto turu Buk u Goagono te ranga mamin a man nomi teka. 23A nitatagi pan koru e kana romana tara tohaliou te ka mer romana u pika nonei tara poata, na tara tohaliou te hihasusur romana. A poata a omi koru e butuna romana tara han teka, ne Sunahan e tor-si koru rena romana u katun teka. 24A palai e ngats hamate rari romana u kilatan hiatatung, ba palai te karabus rer romana ba te la merari romana tara mamana han pan i lehana. Ba barebana te halhal ria turu Jiu e tötö homier romana a taun i Jerusalem ba te tara kap naren popona te ga kapa u romana a poata turu katun halhal teka.”

E Iesu e la pouts nama romana

(Matiu 24:29-31, Mak 13:24-27)

25Be Iesu e poiena, “U hiharuts e butuna romana tara pitala na tara tsihau na turu pitopito. Nu han pan u para i puta e tutu mer romana a nitatagi a kapan, ne matouter romana u tasi pan te ga posa uamen romana i loul nu sopo pan. 26U katun e maten-topi mer romana a nimatout te hakats mena rien romana a man nomi te butuna romana i puta. Taraha, a mamana ka ni kolö e gasina romana. 27Ba nori te tarer romana alia tu butun katunuma e la meguma romana u koasi i kolö na nitagala nu ualesala u kapan. 28Tara poata te tanian butuna romana a man ka teka, ba limiu te ongolomiu ba te hatara seiemiu a bakumilimiu, taraha a poata te ga lu pouts meri limiu e Sunahan e susuku hakapa!”

U hihatuts turu roei te suluna

(Matiu 24:32-35, Mak 13:28-31)

29Be Iesu e hatei rane ien u haharoei teka, “Hakhakats niam a man roei te tatei sulur. 30Hena, tara poata te suluna u ngal, ba limiu te atei silemiu a poatan nou turu ngal e susukuna. 31Ne kato has uana i iesana, poata te tare mia romana limiu a man ka teka, ba limiu te atei sil hasemiu a Nipepeito tere Sunahan e susukun butu nama. 32Alia e ranga hamana mera golimiu, a mamana ka hoboto teka e butuna romana i mam te mate ria a palair u barebana te toatoar tara poata teka. 33U kolö nu puta e taiar romana, kaba u ranga i tar e moa koru te ga tatei taia uen romana.”

U katunun tsitsilo e gi tara haniga

34Be Iesu e poiena, “Tara kap niam a peisamilimiu! E omina te go hakats talasi mena milimiu a tou nou na tou roro ba limiu te spakmiu ba te toku silemiu a man kana tun lasi i puta. Alimiu e namos asingoto namiu romana te songots butu nama romana nonei u Lan Pan tara Tsunono. 35Taraha, u Lan Pan teka e la here namei romana a tanga, ba te butuna romana turu katun hoboto te ka ria i puta, turu han hoboto. 36Tara kap haniga iam ba te singo nitoa uamiu tere Sunahan ba limiu te ka memou a nitagala te go saluhe memi limiu a man nomi teka te ga butu uen, ba limiu te tuol mia romana i matar tu butun katunuma.” E Iesu e ranga u teka. 37Mamanu lan e Iesu e hihatutsia i Luman Lotu Pan. Ba tara man bong nonei e na sohoia turu pokus ti ngöei u Pokus tara Roein Olip. 38Bu katun hoboto te roron la uar i Luman Lotu Pan tara bongbong koru ti hengo u i tanen.