Search form

Luk 22:25

25Be Iesu e poieto i taren, “U king tara man han i puta teka e roron tsunono hatagala ria turu katun i taren, nu katun pan e ngil beri a peisaren a solon ‘Tsunono Pan a Niga.’