Search form

Luk 22:3

E Judas e katsin harutein e Iesu turu pakö i tanen

(Matiu 26:14-16, Mak 14:10-11)

3Be Satan e la uato i torina e Judas Iskeriot, nonei a toa tara 12 a katunun tsitsilo tere Iesu.