Search form

Luk 22:49

49Poata ti tareia u katunun tsitsilo ti ka gono mei e Iesu a ka te butu hamanasana, ba nori e poier, “O Tsunono, alö e ngilem alam go atung rien u kilata?”