Search form

Luk 22:54

E Pita e holisin te ga atei sil menien e Iesu

(Matiu 26:57-58,69-75, Mak 14:53-54,66-72, Jon 18:12-18,25-27)

54Ba nori i pile kap neto e Iesu me lu mena rien i luma tara tsunono pan turu pris. E Pita e kukute has, kaba e lama i pal lehana.