Search form

Luk 22:63-64

Nori i hahakosin e Iesu me muke ren

(Matiu 26:67-68, Mak 14:65)

63-64Bu katun ti tara kapin e Iesu i hahakose ten. Ba nori e pitser a matanen me muke ren me rangatse ren, “Alö a propet! Esi te muke lalo lö?” 65Ba nori e kato leler u mamana u ranga u omi i tanen.