Search form

Luk 22:66

Nori i hakeia e Iesu turu Kot Pan

(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Jon 18:19-24)

66Poata te lania a lan, bu tsunono turu Jiu nu pris u kapan nu tson hihatuts turu Lo e gono hobotor, be Iesu e la menari turu hagum i taren.