Search form

Luk 23

E Iesu e kaia i matane Pailat a Gamman

(Matiu 27:1-2,11-14, Mak 15:1-5, Jon 18:28-38)

1Bu katun hoboto i takeito me la menari e Iesu i matane Pailat. 2Ba nori e hatanian kot ner e Iesu me poier, “Alam u tari a katun teka e kato hatutui a pal katun i tamulam. Nonei e ranga hapiu rilam te go hala meni lam a takis tere Sisa. Ba nonei e roron poiena, ‘Alia noa has e Mesaia. Alia a king.’” 3Be Pailat e rangatse nen, “Alö a King turu Jiu?” Be Iesu e ranga palisito, “Alö a tuam ba te rangam.” 4Be Pailat e poiena turu pris u kapan na turu katun u para ti gono, “Alia e ma sabiegi ta ka ta omi te gi hahuna silei a katun teka.” 5Ba nori i ranga hatagala koruto me poier, “Nonei e roron hatutsir u katun turu han hoboto i Judia me kato hasingoto ranen. Nonei e hataniaia i Galili me mi noana teka.”

Nori i kot meia e Iesu i matane Herot

6Poata te hengoeia e Pailat a ka teka me rangatana, “A katun teka a katununa i Galili?” 7Ba nori i hatanganato, be Pailat e toan hala mena nei e Iesu tere Herot a King te ka hasia i Jerusalem nonei tara poata, taraha e Herot e tara kapin a provins i Galili. 8E Herot e sasala koru tara poata te tare ien e Iesu, taraha nonei e hengo nen na e solon ngil hasi te ga tara menien. Nonei e ngilin tari te ga kato meni e Iesu tu mirakul. 9Be Herot e rangate nei e Iesu u rangrangata u para, kaba e Iesu e ma ranga palisni ta toa ta makumun ranga. 10Bu pris u kapan nu tson hihatuts turu Lo i la hasusuku mato me kot hatagala koru ner e Iesu. 11Be Herot nu soldia i tanen i hahakos neto e Iesu me maman ranga ria i tanen. Ba nori i haseieto u hasobun king i tanen ba nori i hala pouts mena teien tere Pailat. 12Nonei turu lan teka e Pailat mere Herot i hikapien pouts, kaba nori i hiapalpal mam.

E Pailat e rangein e Iesu ga mate

(Matiu 27:15-26, Mak 15:6-15, Jon 18:39–19:16)

13-14E Pailat e ngö gugoner u pris u kapan nu tsunono nu katun me poiena i taren, “Alimiu u mi piou namia a katun teka i tar me poemiu nonei e kato hatutu u hakats tara barebana. Na lia e katoe gula u kot i tanen teka i matamilimiu, kaba lia e ma sabie gulei ta toa ta ka ta omi i tanen te kot memien limiu. 15Ne Herot has e ma sabie lalei ta ka ta omi i tanen, taraha nonei e hala pouts mena name ien i tamulam. Hengo iam, a katun teka e ma katoei ta ka ta omi te ga antunaia te gi atung hamate meien. 16Kato uana teka ba lia te halahus negoen ba te hapuresie goen.” 17Turu mamanu hiningal tara poata tara kannouna turu Paska, e Pailat e roron purese a toa karabus ti ranga sil u katun. 18Bu katun hoboto i kuto, “Atunge iam a katun teka, ba te hapurese mena mumei e Barabas i tamulam!” 19(E Barabas i haka mei tara karabus e hatakei a toa hiatatung tara gamman i iahana taun i Jerusalem, na nonei e atung hamate hasi a katun, ba nori e hake rien tara karabus.) 20Be Pailat e ngilin hapuresiena e Iesu, ba nonei e ranga lel merena u katun. 21Kaba nori i ku pouts, “Tapala namia tara koruse! Tapala namia tara koruse!” 22Be Pailat e ranga hatopisana i taren me poiena, “Ga saha ka a omi te katoen? Alia e ma sabie gulei ta ka ta omi te ga katoen ba nonei te mate sile nen! Alia e halahus negoen ba te hapuresie goen.” 23Kaba nori i ku hapan koru noa has te gi tapala meni e Iesu tara koruse. Bu ranga i taren e karasena u ranga tere Pailat. 24Be Pailat e toa kukutiena u ngil i taren me kitsena u ranga te ga mate u e Iesu. 25Ba nonei e hapuresiena e Barabas a katun ti ngile ien, nonei ti haka sile ien tara karabus te habutu menien a hiatatung na te atung hamate menien a katun. Be Pailat e hala mena nei e Iesu turu katun e gi kato meien ti ngil uen.

E Iesu i tapala nia tara koruse

(Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Jon 19:17-27)

26Ba nori i la meto e Iesu. Poata ti la ien, ba nori i sabieto a toa katun a solonen e Saimon, a katununa tara provins i Sairini. Nonei e lama turu han i ielesala tara taun i Jerusalem. Ba nori i pile kap naten me hasoatse rien a koruse tere Iesu, ba nonei e murimurina tere Iesu. 27Bu katun u para i kukutieto e Iesu. I gusuren i kaia a tohaliou ti tabe me hahuri meren. 28Be Iesu e habirits uato i taren me poiena, “Tohaliour i Jerusalem, ma tabe sile milia, kaba tabe sil riam a peisamilimiu na galapien i tamilimiu. 29Taraha, a poata e la nama te poe ria romana, ‘A tohaliou u kuba ti mamala posei ta pien na tohaliou ti ma hasusei ta pien, nori e gi sasala mei a tou kuba i taren!’ 30Nonei tara poata a barebana e poier romana tara pokus pan, ‘Alimiu go rus muma i ielumulam!’ na tara pokus a tetenei, ‘Hamous ramo lam!’ 31Taraha, te mar kato mena rien lia teka te heregi u roei u pelpeli, ga ime te mar kato uaren romana turu katun u omi te hereri u roei u lango?” 32A elasolana katun a omi i lu has meien te gi kato hamate gono meri e Iesu. 33Tara poata ti tuku ien tara makum ti ngöei “U Lakö,” ba nori e tapala naria e Iesu tara koruse, na elasolana katun a omi i tapala has ria turu koruse i rehinen, a toa tara pal matou na tai tara pal keruka. 34Be Iesu e singo uato tere Sunahan me poiena, “O Tamar, alö go lu ban a markato a omi i taren. Nori e ma atei sileri aha te katoe ren.” Bu soldia e pilei satu siler u hasobu i tanen, me molamole ren. 35Bu katun ti tuolia i susuku i tara uato i tanen, ba pal kapan turu Jiu e hahakos ner e Iesu me poier, “Nonei e taguhir a palai. Bara, nonei e ga taguhu peisa a peisanen, te ga Mesaia uen te hopu kapin e Sunahan!” 36-37Nu soldia has i hahakos nen. Ba nori i la hasusuku uamato i tanen ba nori e torohanan hale rien u wain u melil me poier, “Taguhi a peisamulö, te go King u lö turu Jiu!” 38A man ranga ti koloto nia i bakuna koruse i tanen e kato u, “A King turu Jiu teka.” 39A toa katun a omi te kuteia i susuku e ranga homiia tere Iesu me poiena, “Alö e Mesaia, boka? Bara, taguhi a peisamulö na lam has!” 40Ba taina katun a omi te kuteia i hapala e raharahe ten me poiena, “Alö e ma matoutemi e Sunahan? Ara e ka mera a toa nihahuna. 41Ne matsköna, taraha a nihahuna i tarara a elasolana e palisena u markato u omi ti kato ra. Kaba a katun teka e ma katoei ta toa ta ka ta omi.” 42Ba nonei e poiena tere Iesu, “Hakats sile molia, o Iesu, tara poata te la pouts here mumei romana lö a King!” 43Be Iesu e poieto i tanen, “Alia e ranga megi lö a ka teka, i romana alö e ka gono memoa lia i Kolö.”

A tou mate tere Iesu

(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Jon 19:28-30)

44Tara pal 12 kilok tara soasa, ba pitala te piri hanoana bu kuhil e kopo kap hoboto nena a han me antunana tara 3 kilok. 45Bu labalaba pan te kuteia tara Luman Lotu Pan e takis katana me katoena a huol a makum. 46Be Iesu e ku hapan koruna, “O Tamar! Alia e hake gia u namnamei i tar i limamulö!” Nonei e ranga u teka me matena. 47Ba tsunono turu soldia e tareto a man ka teka, ba nonei e soloseiena e Sunahan me poiena, “U mana koru nonei a katun a niga teka!” 48U katun u para ti gono sil a man ka teka i taratara kapin a man ka te butu, ba nori e tatagi korur me mukumuku hoboter a lumlumaren me la pouts uar i han. 49Bu hahikapien tere Iesu nu tohaliou ti kukutie men i Galili e tuol halehanar me tarer a man ka teka.

A poata ti kaho nia e Iesu

(Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Jon 19:38-42)

50-51A toa katun a solonen e Josep e ka, a toun Arimatia a toa taun turu Jiu. Nonei a katun a niga na katun a matskö, na nonei e alosi te ga butu uama a Nipepeito tere Sunahan. Na nonei a pala turu Kot Pan turu Jiu, kaba nonei e ma hanigei a ka ti hatangana nien na ti katoen tere Iesu. 52Ba nonei e la sileto te na singo meni u tuanrei tere Iesu tere Pailat. 53Be Pailat e hanigato, be Josep e na lu hakoulena u tuanrei tere Iesu, ba nonei e pitse neien u labalaba u lamelame, me hahonge nen tara kiou ti kahoeia turu lapo, a kiou te mamala haka noei ta mate i iahanen. 54Nonei u lanin kato hamatskö tara mamana ka, na i mahö u Lan u Goagono turu Jiu. 55Ba tohaliou ti la gono mema e Iesu i Galili e la gono mier e Josep me na tarer a kiou nime ti mar hopu meni a peisane Iesu i iogana. 56Ba nori e la pouts uar i han me na hamatsköer a man ka man soka haniga tara tuanreine Iesu. Ba nori e husa mier u Lan u Goagono, te mar ranga u u Lo turu Jiu.