Search form

Luk 23:1

E Iesu e kaia i matane Pailat a Gamman

(Matiu 27:1-2,11-14, Mak 15:1-5, Jon 18:28-38)

1Bu katun hoboto i takeito me la menari e Iesu i matane Pailat.