Search form

Luk 23:56

56Ba nori e la pouts uar i han me na hamatsköer a man ka man soka haniga tara tuanreine Iesu. Ba nori e husa mier u Lan u Goagono, te mar ranga u u Lo turu Jiu.