Search form

Luk 24

E Iesu e takei poutsia tara tou mate i tanen

(Matiu 28:1-10, Mak 16:1-8, Jon 20:1-10)

1Tara bongbong koru turu Sandei ba tohaliou e la uar tara kiou me soater a man ka man soka haniga ti hamatskö mame ien. 2-3Ba nori e na sabier a hatu i hategele bani a matana kiou, ba nori e lar i iogana. Kaba nori i ma sabiei a tuanreina e Iesu a Tsunono. 4Ba nori i tuolta tara kiou me hakats koru ner a ka teka, ba elasolana katun e songots tuol ria i rehiren, u hasobu i taren e alesala koru. 5A tohaliou i matout koru, ba nori e turu puta uar i puta, ba elasolana katun e poier i taren, “Aha te sake sile milimiu a katun a toatoa i gusur u katun u mate? 6Nonei e ma ka neia teka. Nonei e takei hakapa. Hakats niam a ka te ranga nien i tamilimiu tara poata te ka ien i Galili. 7Nonei e poei, ‘Alia tu butun katunuma e gi hala meni turu katun u omi, ba nori te tapala nariou romana lia tara koruse, ba lia te takei pouts megu romana u hatopisana u lan.’” 8-9Ba tohaliou e hakats sabe pouts ner u ranga teka, me kopis pouts uar i han me na ranga naria a ka teka tara 11 a katunun tsitsilo na tara palai hoboto has. 10A tohaliou teka ere Maria Matalina ne Joana, ne Maria e tsinane Jemis. Nori nu palair a tohaliou ti ka gono meren i ranga mera tei u aposol a man ka teka. 11Kaba u aposol i hakats me poier a tohaliou i kato u ranga pinopino. Ba nori i ma hamane tei u ranga i taren. 12Kaba e Pita e takei me pieta uana tara kiou, ba nonei e turuna me tara uana i iogana me tarena u labalaba u lamelame tun ne moa ta tan ta ka. Ba nonei e la pouts uana i han me hakats koru nena a ka te butu.

E Iesu e la u i Emeas

(Mak 16:12-13)

13Nonei noa has turu lan ba elasolana katun tere Iesu e la uar tara toa han a solonen i Emeas, e ka halehana ban i Jerusalem e popona tara 11 kilomita. 14Ba nori e hiararanga ner a man ka hoboto te hagou butu. 15Nori i hiararangaia tara poata ti la ien i maroro, be Iesu noa has e la hasusukuna me la gono mera nen i maroro. 16Ba nori i tare ten, kaba e Sunahan e kato hatutu a mataren ba nori i ma marei sabie tei nonei e Iesu. 17Be Iesu e poieto i taren, “Aha te hiararanga nami limiu te la uami limiu i maroro?” Ba nori e tuolur me ruto hatatagir. 18Ba toa i taren a solonen e Kliopas e ranga palise nen, “Alö a toa puku a katununa i Jerusalem te ma atei silemi a man ka te butuia tara man lan te la hakapa?” 19Ba nonei e rangatato, “A saha man ka?” Ba nori e ranga palisir, “A man ka te butuia tere Iesu ni Nasaret. A katun teka a propet, na nonei e kato a man ranga man tagala nu mirakul has, ne Sunahan nu katun hoboto i hapan hobote ien. 20U pris u kapan nu tsunono i tarara i hala menien te gi kato hamate menien, ba nori e hatapala narien tara koruse. 21Kaba i manasa alam u mar hamana u teka: ‘Nonei a katun teka te sakahis pouts rena romana a barebanar i Israel.’ Aa, na u lan i romana u hatopisana u lan has i murina te butuia a man ka teka. 22-23Na palair a tohaliou tara pala i tamulam i hasingoto rio lam. Nori i la u tara kioun mate, kaba nori i ma sabiei a tuanreinen. Ba nori i kopis mato me poier nori i tarema u angelo, bu angelo e poier i taren nonei e toatoa pouts. 24Ba palai tara pala i tamulam i la uato tara kiou me na sabe hamatsköer ti mar ranga u a tohaliou, kaba nori i ma rutei e Iesu.” 25Be Iesu e poieto i taren, “Alimiu e ma hakhakats hanigami. U hakhakats i tamilimiu e mokomoko koruna te go hamana mena milimiu a mamana ka ti rangein u propet i manasa! 26E matskö has te ga sagoho meni e Mesaia a kamits teka ba nonei te toan luena a nikapan i tanen.” 27Be Iesu e hatarare rane ien u mamanu ranga turu Buk u Goagono te hatei nen, a man buk te kolotein e Moses nu ranga ti kolotein u propet hoboto. 28Ba nori e la rima i rehina han ti la uen, be Iesu e tatatiena te ga la karasa uen. 29Kaba nori i ranga hapiu nen me poier, “Ka gono bume rio lam. U lan e la hakapa na ka e lan kuhilina.” Ba nonei e tasuna me na ka gono mera nen. 30Ba nonei e gum gono mera nen tara kannou me luena a beret, me haniga uana tere Sunahan. Ba nonei e posiena a beret me hala rane ien. 31Ba mataren e alesalata ba nori e mareie ren, kaba nonei e songote taia. 32Ba nori a elasolana e hiararanga poutsur, “U mana, a torirara e sagohe nama te mana uana u ranga i tanen, tara poata te ranga namen i maroro me hatuts ranei ra u Buk u Goagono.” 33Ba nori e tutoa takeir me la pouts uar i Jerusalem, me sabe rer a 11 u katunun tsitsilo nu palai has ti ka gono mera ien. 34Ba nori i poieto nori tara elasolana katun, “A Tsunono e takei hamana! Nonei e butuia tere Saimon!” 35Ba elasolana e hatei rarien a ka te butuia i maroro, na ti mar marei menien e Iesu te pose menien a beret.

E Iesu e butuia turu katunun tsitsilo i tanen

(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Jon 20:19-23, Aposol 1:6-8)

36Ba poata ti hatei rien a man ka teka, be Iesu noa has e tuolna i gusuren me poiena i taren, “Masalohana e tatei ka gono mera nolimiu.” 37Kaba nori i asingoto me matoutur, taraha nori i poei nori i tari a mate. 38Ba nonei e poieto i taren, “Aha te toku memi limiu? A torimilimiu e hula hakats mena ha? 39Rute iam a man limar na man mour ba te mareiemiu a peisar, alia peisa. Salase molia ba limiu te atei mou, taraha alimiu e taremiu alia e ka megu u benö nu tsinö, kaba a mate e moa tu benö na tu tsinö.” 40Nonei e mar ranga u teka me haruto rane ien a man limanen na man mounen. 41Ba nori e ma hamana haniga noa hasiri, taraha nori i sasala koru ba te hula hakats hasir. Ba nonei e rangata ranen, “Ta kannou e kana?” 42-43Ba nori i hale teien a makumun iena a mösa, ba nonei e lue ten me noue nen i mataren. 44Ba nonei e poiena i taren, “Nonei koru a man ka teka tu ranga merai lia limiu tara poata tu ka gono noa meria lia alimiu: a mamana ka ti koloto nilia tara Buk tere Moses na tara buk turu propet na turu Sam e ga butu hamana koru.” 45-46Ba nonei e kalatseto u hakhakats i taren te gi atei sil menien u Buk u Goagono, me poiena i taren, “A man ka teka i kolotein: e Mesaia e ga sagohi u kamits ba te matena ba te toatoa poutsna tara tou mate i tanen turu hatopisanu lan. 47Na ka teka i koloto hasin: u bulungana teka e gi rarareia turu hun katun hoboto i puta ba te taniana i Jerusalem — u katun te habirits ba ner u markato nu hakats u omi i taren ba te hamana uar tere Mesaia, e Sunahan e tatei lu ba nena u markato u omi i taren ba te tara pouts ranen. 48Na limiu tu tara hakape iam a man ka teka e habulungana namoen turu katun. 49Hengo iam. Nonei a ka te ranga hamanein e Tamar i manasa e ga hala meri limiu, nonei te hala ragi lia limiu romana. Kaba limiu go aloso bumia tara taun i Jerusalem teka e antunana te butu nama romana a nitagala i Kolö ba te kopo kap rano limiu.”

E Iesu i lu menai i Kolö

(Mak 16:19-20, Aposol 1:9-11)

50Ba nonei e halakasa ranen tara taun ba te na la hapopo ria i Betani, ba nonei te hasoa sei nena a limanen me kalala ranen. 51Ba tara poata te kalala noa rien u katun teka, ba nonei e la ba ranen me na lu sei menari i Kolö. 52Ba nori e hatsunone ren me la poutsur i Jerusalem ba te ka mer a nisasala pan. 53Ba nori e ka nitoa ria i Luman Lotu Pan ba te haniga uar tere Sunahan.