Search form

Luk 24:36

E Iesu e butuia turu katunun tsitsilo i tanen

(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Jon 20:19-23, Aposol 1:6-8)

36Ba poata ti hatei rien a man ka teka, be Iesu noa has e tuolna i gusuren me poiena i taren, “Masalohana e tatei ka gono mera nolimiu.”