Search form

Luk 3

U hihatuts tere Jon a Tsonun Baptais

(Matiu 3:1-12, Mak 1:1-8, Jon 1:19-28)

1Turu hamalotonu tolimanu hiningal te Gamman Pania e Taibirius i Rom, e Jon e tanian hihatuts. Tara poata teka, e Pontias Pailat a Gamman tara provins i Judia, ne Herot te tara kapin a provins i Galili, ne toulanen e Pilip te tara kapin a provins i Ituria ni Trekonaitis. Ne Laisenias te tara kapin a provins i Abilin. 2Be re Anas mere Kaiapas te tsunono panir turu pris. Nonei tara poata teka u ranga tere Sunahan e la uama tara pien tere Sekaria e Jon te kaia tara latu pinopino. 3Be Jon e la uato tara mamana han i rehina Ramun i Jodan me hihatuts uana teka, “Habirits ba niam u markato u omi i tamilimiu ba te habaptaismiu, be Sunahan te lu ba nenou u markato u omi i tamilimiu, ba te tara pouts rano limiu.” 4Te mar koloto u e Aisaia a propet turu buk i tanen i manasa me poiena,

“A toa katun e na ranga hapan noa romana tara latu pinopino ba te poiena,

‘Kato hamatsköe iam a man markato i tamilimiu, taraha a Tsunono e ngilin sila nama romana tara maroro a matskö.

5U gohi hoboto e tatei hu riou, nu pokus hoboto e tatei hala pute riou. U kalana u kokoela e hamatskö riou, nu maroro u tuktukul e kato hamamarohane riou.

6Bu mamanu katun te tarer romana a nihitaguhu tere Sunahan!’”

U koloto tere Aisaia e kapana teka.

7Bu katun u para e la uarima tere Jon te gi habaptaisia i tanen. Ba nonei e poiena, “Alimiu u katunur tara kukutsi a omi — alimiu u katun u gamogamo! Alimiu e ma antunan bus ba namoi a raharaha tere Sunahan te butu nou! 8Alimiu go habirits ba niam u markato u omi, ba limiu te mar kato hamana koru uamiu te kato uana a katun te habirits ba nena a markato a omi. Alimiu go ma tatei mar hakats uami teka: ‘Alam e nigam, taraha e Abraham a tubumulam.’ Alia e hatei rago limiu, e Sunahan e antunan katoe nei u hatu teka a pinaposa tere Abraham. E Sunahan e ma haniga pinopinoe nei a katun te pala uana tere Abraham. E moa. E hanige iena a katun te kukutiena u ranga tere Sunahan. 9Ne Sunahan e katsin ngats lupu hamanasena u roei hoboto te mamala hua haniga nei, ba te lapo naria turu tula. E kato uana, e Sunahan e hahune nou a katun te ma kato haniga nei.”

10Bu katun e rangatser e Jon, “Aha tala te katoe mou lam?”

11Ba nonei e ranga palisina, “A katun te ka mena u huol u hasobu u ngahangaha e ga halan u toa tara katun te moana. Na katun te ka mena a kannou e ga kato has u i iesana.”

12U katun ti lulu a takis i la silema te gi mi habaptais uen, ba nori e rangatse ren, “Tson hihatuts, aha te go kati lam?”

13Ba nonei e poieto i taren, “Alimiu go lu takis hapopo mia te ranga uana a gamman, ba te ma lu lelmi.”

14Bu palair u soldia i rangata hase ten, “Ga lam, aha te go kati lam?”

Ba nonei e poiena i taren, “Ma singatsemi ta katun ba te luemiu a moni i tanen. Na limiu go ma kot gamogamo has nami ta katun. Alimiu go sasala meiam a hihol i tamilimiu.”

15A barebana e tanian hakats ner e Mesaia e sukusukun lama, nonei a katun te hopu kapin e Sunahan, me hakhakats ner e Jon me poier nonei toum e Mesaia. 16Be Jon e poiena i taren hoboto, “Alia e baptais ragi limiu u ramun tun, kaba a toa katun te pan bala nano lia e la nama romana. Nonei a tsunono pan, na lia a tsikutupin katun papala koru. Nonei te baptais ranoi romana limiu u Namnamei u Goagono nu tula. 17Nonei e katsin kato hamanasena a toukui i tanen te go lu kakata menien u katun u niga nu katun u omi, te mar hapiraka menari a pemuna ngal. Nonei e haka renoa u katun u niga tara han a niga, ba nonei te tsuga mera nei u katun u omi turu tula te ma antunan hoso nari.”

18Na turu mamana has u mar ranga e Jon e kato hatakei rien u hakhakats tara barebana te hatuts rien u Bulungana u Niga. 19Be Jon e ranga sileta e Herot a Gamman, taraha nonei e töli e Herodias, a tahol tere toulanen pouts. Ne Herot e kato hakapi a palaina a markato a omi a para. 20Be Herot e katoena a tana markato a omi koru te haka menien e Jon tara karabus.

A tou baptais tere Iesu

(Matiu 3:13-17, Mak 1:9-11)

21-22I murina ti habaptaisia a barebana hoboto, be Iesu e habaptais hasina. Tara poata te singo ien, bu Kolö e takalatana, bu Namnamei u Goagono e hakulue mata a peisanen me koul uanama i tanen. Bu toa u ranga e butu nama i Kolö me poe nama, “Alö a Pien Tson a tsomi koru i tar. Alia e haniga korue golö.”

A solor u tubune Iesu

(Matiu 1:1-17)

23Poata te hatanieia e Iesu a toukui i tanen, ba nonei e ka toum mena u 30 u hiningal.

E Iesu i ngöei a pien tere Josep.

Ne Josep e tamanen e Hilai

24Hilai e tamanen e Matat.

Matat e tamanen e Livai.

Livai e tamanen e Melkai.

Melkai e tamanen e Janai.

Janai e tamanen e Josep.

25Josep e tamanen e Matataias.

Matataias e tamanen e Emos.

Emos e tamanen e Neham.

Neham e tamanen e Eslai.

Eslai e temanen e Nagai.

26Nagai e tamanen e Meat.

Meat e tamanen e Matataias.

Matataias e tamanen e Semein.

Semein e tamanen e Josek.

Josek e tamanen e Joda.

27Joda e tamanen e Joanan.

Joanan e tamanen e Risa.

Risa e tamanen e Serababel.

Serababel e tamanen e Sialtiel.

Sialtiel e tamanen e Nerai.

28Nerai e tamanen e Melkai.

Melkai e tamanen e Edai.

Edai e tamanen e Kosam.

Kosam e tamanen e Elmedam.

Elmedam e tamanen e Er.

29Er e tamanen e Josua.

Josua e tamanen e Elieser.

Elieser e tamanen e Jorim.

Jorim e tamanen e Matat.

Matat e tamanen e Livai.

30Livai e tamanen e Simion.

Simion e tamanen e Juda.

Juda e tamanen e Josep.

Josep e tamanen e Jonam.

Jonam e tamanen e Elaiakim.

31Elaiakim e tamanen e Melia.

Melia e tamanen e Mena.

Mena e tamanen e Matata.

Matata e tamanen e Netan.

Netan e tamanen e Devit.

32Devit e tamanen e Jesi.

Jesi e tamanen e Obet.

Obet e tamanen e Boas.

Boas e tamanen e Salmon

Salmon e tamanen e Nason.

33Nason e tamanen e Aminadap.

Aminadap e tamanen e Admin.

Admin e tamanen e Arni.

Arni e tamanen e Hesron.

Hesron e tamanen e Peres.

Peres e tamanen e Juda.

34Juda e tamanen e Jekop.

Jekop e tamanen e Aisak.

Aisak e tamanen e Abraham.

Abraham e tamanen e Tera.

Tera e tamanen e Nehor.

35Nehor e tamanen e Sirak.

Sirak e tamanen e Riu.

Riu e tamanen e Pilek.

Pilek e tamanen e Iber.

Iber e tamanen e Sila.

36Sila e tamanen e Kenan.

Kenan e tamanen e Arpaksat.

Arpaksat e tamanen e Sem.

Sem e tamanen e Noa.

Noa e tamanen e Lemek.

37Lemek e tamanen e Metusela.

Metusela e tamanen e Inok.

Inok e tamanen e Jeret.

Jeret e tamanen e Mahalaliel.

Mahalaliel e tamanen e Kenan.

38Kenan e tamanen e Inos.

Inos e tamanen e Set.

Set e tamanen e Adam.

Ne Adam e tamanen e Sunahan.