Search form

Luk 3:16

16Be Jon e poiena i taren hoboto, “Alia e baptais ragi limiu u ramun tun, kaba a toa katun te pan bala nano lia e la nama romana. Nonei a tsunono pan, na lia a tsikutupin katun papala koru. Nonei te baptais ranoi romana limiu u Namnamei u Goagono nu tula.