Search form

Luk 4:14

E Iesu e hatanieia a toukui i tanen i Galili

(Matiu 4:12-17, Mak 1:14-15)

14Be Iesu e kopis pouts uato tara provins i Galili na nitagala turu Namnamei u Goagono e ka gono meien. Bu katun turu han hoboto ti sukusuku e hengo naren.