Search form

Luk 4:16

U katunur i Nasaret i tori-tsugan e Iesu

(Matiu 13:53-58, Mak 6:1-6)

16Be Iesu e la uato i Nasaret, a taun te ka ien tara poata te pien noa ien. Ba turu Lan u Goagono turu Jiu ba nonei e la uato i luman lotu, te roron mar kato uen. Ba nonei e tuoluna te go rit meni u Buk u Goagono.